علمي فرهنگي آموزشي

scientific , cultural & educational

LD 07 Wortschatz

LD 07 Wortschatz     

 

 

das  Abendessen, -                                evening meal, dinner, supper

ansehen, sieht..an, sah..an, hat angesehen        to look at

bezahlen, bezahlt, bezahlte, hat bezahlt          to pay for

die Blume, -n                                     flower

deutlich                                          clear(ly), distinct(ly)

einladen, lädt..ein, lud..ein, hat eingeladen     to invite

folgen, folgt, folgte, ist gefolgt (+dative)      to follow (s.o.)

die Frage, -n                                     question

glücklich                                         happy, lucky

laut, lauter                                      loud, louder

das  Messer, -                                    knife

mitnehmen, nimmt..mit, nahm..mit, hat mitgenommen to take along (with)

der  Moment, -e                                   moment

parken, parkt, parkte, hat geparkt                to park

schneiden, schneidet, schnitt, hat geschnitten    to cut

das  Studentenheim, -e                            dormitory

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388ساعت 9:43  توسط فرزاد ياوري  | 

LD 07 Wortschatz

LD 07 Wortschatz     

 

 

das  Abendessen, -                                evening meal, dinner, supper

ansehen, sieht..an, sah..an, hat angesehen        to look at

bezahlen, bezahlt, bezahlte, hat bezahlt          to pay for

die Blume, -n                                     flower

deutlich                                          clear(ly), distinct(ly)

einladen, lädt..ein, lud..ein, hat eingeladen     to invite

folgen, folgt, folgte, ist gefolgt (+dative)      to follow (s.o.)

die Frage, -n                                     question

glücklich                                         happy, lucky

laut, lauter                                      loud, louder

das  Messer, -                                    knife

mitnehmen, nimmt..mit, nahm..mit, hat mitgenommen to take along (with)

der  Moment, -e                                   moment

parken, parkt, parkte, hat geparkt                to park

schneiden, schneidet, schnitt, hat geschnitten    to cut

das  Studentenheim, -e                            dormitory

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388ساعت 9:34  توسط فرزاد ياوري  | 

The Verb: Imperative

7.0 The Verb: Imperative      

To express a request, a suggestion, a warning, or a command a different mood of the verb is used:  the imperative.

There are four imperative forms of the verb:

        "wir"-form       (the equivalent of a "Let's" command in English)

        "Sie"-form       (the formal command form)

        "ihr"-form       (the informal PLURAL command form)

        "du"-form        (the informal SINGULAR command form)

The first stage involves a change in the position of the finite or conjugated verb. The two normal positions for the verb are second and final position [3.1,3.2].

The change for imperative involves the inversion process of the subject and verb [3.3]. The conjugated verbal form no longer occupies the second position in an independent German sentence, but instead is fronted, i.e. takes the FIRST position, hence the notion of subject-verb inversion:

    Sie warten hier einen Moment.

        Warten Sie hier einen Moment!
    (Wait here a moment!)

    Sie fahren schneller.

        Fahren Sie schneller!
            (Drive faster!)

7.1  "wir" and "Sie" Forms


Both the "wir"-form and the "Sie"-form of the imperative require the fronting of the verb to first position or subject-verb inversion.

    Wir gehen nach Hause.

        Gehen wir nach Hause!
    (Let's go home!)

    Sie gehen nach Hause.

        Gehen Sie nach Hause!
     (Go home!)

7.2  "ihr Forms

For the "ihr"-form, first apply the inversion stage:

    Ihr nehmt das Buch mit.

        *Nehmt ihr das Buch mit!

Then delete the "ihr":      ihr

        Nehmt das Buch mit!       (Take the book with you!)

7.3  "du" Forms

For the "du"-form, first apply the inversion stage:

    Du gehst nach Hause.

        *Gehst du nach Hause!

Then delete the "du":     du

        *Gehst nach Hause!

And finally delete the verbal ending "st":    Gehst

        Geh nach Hause!           (Go home!)

There is also second way to look at forming commands.  This is similar to what was done with "yes/no"-questions [3.3]. 

First, place a "!" at the beginning of the sentence, then move the finite verb to second positon followed by the subject.  Following that, perform any of the required deletions for "ihr" and "du". Then, copy down the remainder of the sentence, and move the "!" from first to last positon.

If we apply these stages to example sentences, the results will be:

        Du gehst nach Hause.             Sie gehen nach Hause.

        a. ! ...                               a. ! ...

        b. ! gehst du ...                b. ! gehen Sie

        c. ! gehst du ...

        d. ! geh.. .. nach Hause    d. ! gehen Sie nach Hause

        e. Geh nach Hause!          e. Gehen Sie nach Hause!

The use of the "!" is simply a gimmick to keep the verb in the second position following [3.1], but may make imperative formation easier for some.

7.4 "e"-Insert and Umlaut Changes

One technical aspect of the "du"-forms involves regular verbs where the stem ends in "d" or "t" or ends in "l, m, n, or r" and has a preceding pronounced consonant which is NOT "l, m, n, or r" [4.4]. With both of these stem types, the "e" in the required "est" ending for the "du"-form is retained:

    Du arbeitest heute nicht.

        Arbeite heute nicht!     (Don't work today!)

    Du leugnest das nicht.

        Leugne das nicht!        (Don't deny that!)


Some other similar verbs that retain the "e" ending:

    öffnen           Bitte, öffne die Tür!     (Please open the door!)
    reden            Rede nicht so laut!      (Don't talk so loudly!)
    antworten    Antworte mir bitte!      (Answer me please!)


A second technical aspect of the "du"-forms affects irregular verbs where the stem vowel changes from "e" to "i" or from "e" to "ie" [4.5]. The stems with these vowel changes are retained even though the "st"-ending is deleted:

    Du siehst das an.

        Sieh das an!
            (Look at that!)

    Du sprichst deutlich.

        Sprich deutlich!
        (Speak clearly!)

Some other similar irregular verbs showing the stem vowel change:

    geben:     Gib mir das!                (Give me that!)
    helfen      Hilf mir bitte!              (Help me please!)
    lesen        Lies etwas lauter!     (Read a little louder!)
    nehmen    Nimm das Geld mit!     (Take the money with you!)
   
The remaining irregular verbs, including those with the vowel changes from "a" to "ä" and from "au" to "äu", form the "du"-form of the imperative like the regular verbs, i.e. the stem vowels do not change and an additional "e" may be added under the conditions cited above for regular verbs:

    Du fährst schneller.

        Fahr schneller! 
       (Drive faster!)

    Du läufst langsamer.

        Lauf langsamer!
        (Run more slowly!)

    Du lädst ihn ein.

        Lade ihn ein!
           (Invite him!)

Some other irregular verbs following this format:

    schlafen       Schlaf jetzt!  Du bist müde.     (Sleep now. You're tired.)
    schneiden    Scheide es hier!                       (Cut it here!)
    finden          Finde das aber schnell!            (Find it quickly!)
   
7.5  Forms of "werden" and "sein"
    
The imperative forms of the verbs "werden" and "sein" simply have to be learned:

    werden:   the change from "e" to "i" is NOT retained

        Du wirst glücklich.

            Werde glücklich!
       (Get happy!)   

    sein:   the forms are built on "sein", not the present tense forms
            "sind" or "bist"

        Wir sind glücklich.

            Seien wir glücklich!    (Let's be happy!)

        Sie sind glücklich.

            Seien Sie glücklich!
    (Be happy!)

        Ihr seid glücklich.

            Seid glücklich!
         (Be happy!)

        Du bist glücklich.

            Sei glücklich!
          (Be happy!)

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اردیبهشت 1388ساعت 9:27  توسط فرزاد ياوري  | 

LD 06 Wortschatz

LD 06 Wortschatz      

 


abschreiben, schreibt..ab, schrieb..ab,           to copy

     hat abgeschreiben

ankommen, kommt..an, kam..an, ist angekommen      to arrive

anmachen, macht..an, machte..an, hat angemacht    to turn on

anziehen, zieht..an, zog..an, hat angezogen       to put on (clothing)

aufessen, isst..auf, ass..auf, hat aufgegessen    to eat up

aufhören, hört..auf, hörte..auf, hat aufgehört    to stop, cease

ausverkauft  (ausverkaufen)                       sold out

bald                                              soon

befreien, befreit, befreite, hat befreit          to free, set free

bekommen, bekommt, bekam, hat bekommen            to get

damit                                             with that, with it

einsteigen, steigt..ein, stieg..ein,              to get into, climb into

     ist eingestiegen

einverstanden  (einverstehen)                     I agree, agreed

erfrischen, erfrischt, erfrischte, hat erfrischt  to refresh, freshen

erzählen, erzählt, erzählte, hat erzählt          to tell a story, narrate

frei                                              free

frisch                                            fresh

das  Glas, Gläser                                 glass

heimgehen, geht..heim, ging..heim,                to go home

     ist heimgegangen

her                                               movement toward the speaker

herein                                            in(side)

hereinkommen, kommt..herein, kam..herein, ist     to come in(to)

     hereingekommen

herkommen, kommt..her, kam..her, ist hergekommen  to come here

herlaufen, läuft..her, lief..her, ist hergelaufen to come running

herum                                             around

herumlaufen, läuft..herum, lief..herum, ist       to run around

     herumgelaufen

hin                                               movement away from the speaker

hinauf                                            up

hinaufsteigen, steigt..hinauf, stieg..hinauf,     to climb up

     ist hinaufgestiegen

hinaus                                            out(side)

hinauswerfen, wirft..hinaus, warf..hinaus, hat    to throw out

     hinausgeworfen

hinfliegen, fliegt..hin, flog..hin,               to fly to somewhere

     ist hingeflogen

hingehen, geht..hin, ging..hin, ist hingegangen   to go somewhere

das  Klassenzimmer, -                             classroom

das  Lied, -er                                    song

der  Mantel, Mäntel                               coat, overcoat

mitbringen, bringt..mit, brachte..mit             to bring along

     hat mitgebracht

mitfahren, fährt..mit, fuhr..mit,                 to drive along with

     ist mitgefahren                            

mitmachen, macht..mit, machte..mit,               to cooperate, do s.t. together

     hat mitgemacht

nachmachen, macht..nach, machte..nach,            to imitate

     hat nachgemacht

das  Papier, -e                                   paper

das  Projekt, -e                                  project

die  Schule, -n                                   school

verkaufen, verkauft, verkaufte, hat verkauft      to sell

verlängern, verlängert, verlängerte,              to lengthen, make s.t. longer

     hat verlängert

vollenden, vollendet, vollendete, hat vollendet   to complete

vollschreiben, schreibt..voll, schrieb..voll,     to fill with writing

     hat vollgeschrieben

vorbeikommen, kommt..vorbei, kam..vorbei,         to come past

     ist vorbeigekommen

vorhaben, hat..vor, hatte..vor, hat vorgehabt     to plan, make plans

warm                                              warm

weglaufen, läuft..weg, lief..weg, ist weggelaufen to run away

zerbrechen, zerbricht, zerbrach, hat zerbrochen   to break to pieces, smash

zerfallen, zerfällt, zerfiel, ist zerfallen       to fall apart, disintegrate

zumachen, macht..zu, machte..zu, hat zugemacht    to close, shut

zurückkommen, kommt.zurück, kam.zurück,           to come back

     ist zurückgekommen

zusammenkommen, kommt..zusammen, kam..zusammen,   to come together, get together

     ist zusammengekommen

der  Zug, Züge                                    train

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اسفند 1387ساعت 9:44  توسط فرزاد ياوري  | 

The Verb: Prefixes

6.0 The Verb: Prefixes     

As was mentioned above [3.2] there are many verbs in German which occur with prefixes or a prefixed element. There are essentially two types of prefixes, stressed and unstressed.

6.1  Unstressed or Inseparable

The unstressed prefixes are very common elements in word formation that can be used to make verbs with a specialized meaning from nouns, adjectives, or even other verbs. Because these prefixes are unstressed, they are never separated from the stem of the verb, i.e. they are inseparable and remain attached to the verbal stem. The most common unstressed or inseparable verbal prefixes are:  be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, and zer-.  

For example, "frei" means "free" and "befreien" is a verb formed with be- as a prefix and means "to set someone or something free". A few other examples are given below:

    frisch  "fresh"        erfrischen  "to refresh somebody or something"

    länger  "longer"       verlängern  "to make something longer"

    kaufen  "to buy"       verkaufen  "to sell"

    fallen  "to fall"      zerfallen  "to fall apart, to disintegrate"

    brechen  "to break"    zerbrechen  "to break into pieces, to smash"

Since these prefixes are inseparable, they occur attached to the verbal stem whenever the finite or conjugated verb form occurs in the second position:

    Kelly   zerbricht   das Glas.
               |
            second

When the verb is modified by a modal verb, the prefix remains attached to the infinitive form of the verb as it moves from second position to final position:

    Kelly   möchte   das Glas    zerbrechen.
              |                     |
            second                final

6.2  Stressed or Separable


A second type of prefixes also occurs in German. These are stressed prefixes that can be separated or detached from the verbal stem in certain instances. The number of separable prefixes is considerably larger and most also exist as independent words in German, usually as prepositions, nouns, adjectives, adverbs, or other verbs. A short list of examples was provided earlier [3.2] and is expanded below:

        abfahren          - to depart or to leave
        ankommen          - to arrive
        aufstehen         - to get up
        fernsehen         - to watch television
        mitkommen         - to come along
        vorbeikommen      - to come past
        weglaufen         - to run away
        zurückkommen      - to come back
        
Let us work with the verb "aufmachen" (to open).

    Kerik macht täglich das Fenster auf.
            |                        |
         second                    final
or even

    Täglich macht Kerik das Fenster auf.
              |                      |
           second                  final

Whenever the finite or conjugated verb form occurs in the second position, the separable prefix separates from the verbal stem and occurs in final position. Thus, the two positions, second and final, seem to form a pair of parentheses, (...), or brackets, [...] around this part of the sentence. Other examples are given below:

    Barbara kommt in September zurück.

    Wir kommen gern mit.

    Meghan steht immer früh auf.

    Wann kommen wir an?

There are also instances of both types of prefixes occurring together with the same verb. Some common examples are usually only seen as past participles:  ausverkauft "sold out" (ausverkaufen) or einverstanden "to be in agreement" (einverstehen):

    Die neuen Bücher von Christa Wolf sind alle ausverkauft.

    Bist du damit einverstanden.    

It is even possible for the same prefix to be unstressed (inseparable) in some instances and stressed (separable) in other instances:

        vollschreiben     - to fill with writing

            Wir schreiben das Stück Papier voll.

        vollenden         - to complete

            Wir vollenden morgen das Projekt.

Although the real key to separable or inseparable is the stress, it seems more practical for LernerDeutsch to simply learn the most common unstressed or inseparable verbal prefixes (be-, emp-, ent-, er-, ge-, ver-, and zer-) and to assume that the rest are stessed or separable.  

6.3  hin  and  her


"Hin" and "her" are directional adverbial particles. "Hin" denotes movement away from the subject or speaker, while "her" denotes movement towards the subject or speaker. At times they too can function as separable prefixes:

        hinfallen - to fall down

            Clif fällt hin.
    
        hinfahren - to drive there

        hinfliegen - to fly there
    
            Wir fliegen am Wochenende hin.

        herkommen - to come here

        herlaufen - to come running.

            Emily läuft schnell her.

Very often both "hin-/-hin" and "her-/-her" combine with other prepositions or adverbs to form prefixes but still retain the directional notions of "toward" or "away from" the subject or speaker:

        hinauf    

            Wir steigen die Treppe hinauf.    
                (We climb/go up the stairs.)

        herein

            Meghan  kommt in das Klassenzimmer herein.

        hinaus

            Kyra wirft ihr Buch aus dem Fenster hinaus.

The two are even joined in question words:  

        wo?        where, at which place

        wohin?    to where, to which place

        woher?    from where, from which place

As we saw earlier [3.3], "wo" is static, "wohin" shows motion away from the subject or speaker and "woher" shows motion toward the subject or speaker:

        Wo bleibt Sarah?

        Wohin geht Emily jetzt?

        Woher kommt Barbara im September?

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم اسفند 1387ساعت 9:40  توسط فرزاد ياوري  | 

LD 05 Wortschatz

 LD 05 Wortschatz     

 

abends                                            evenings, in the evening

anrufen, ruft..an, rief..an, hat angerufen        to call, telephone

der  Bäcker, -                                    baker, bakery

bald                                              soon

das  Bier, -e                                     beer

das  Brot, -e                                     bread

die  Brücke, -n                                   bridge

der  Dienstag                                     Tuesday

direkt                                            directly

dort                                              there

einkaufen, kauft..ein, kaufte..ein,               to shop

     hat eingekauft

einkaufen gehen, geht..einkaufen,                 to go shopping

     ging..einkaufen, ist einkaufen gegangen

fit                                               fit

der  Flughafen, Flughäfen                         airport

die  Geschichte, -n                               story; history

gut                                               good

intelligent                                       intelligent

jetzt                                             now

der  Kaffee, -s                                   coffee

das  Klavier, -e                                  piano

kochen, kocht, kochte, hat gekocht                to cook; to boil

der  Kuchen, -                                    cake

lang, länger                                      long, longer

die  Lieblingsstadt, Lieblingsstädte              favorite city

die  Linie, -n                                    line

nachmittags                                       afternoons, in the afternoon

mehr                                              more

mitspielen, spielt..mit, spielte..mit,            to play with (s.o.)

     hat mitgespielt

möchten, möchte                                   would like

mögen, mag, mochte, hat gemocht/mögen             to like s.t. (modal verb)

nach Hause                                        home (motion to)

nett                                              nice

nicht                                             not; [+negative]

der  Ober, -                                      waiter

rauchen, raucht, rauchte, hat geraucht            to smoke

der  Saft, Säfte                                  juice

sauer                                             sour

sollen, soll, sollte, hat gesollt/sollen          to be supposed to, should

                                                      (modal verb)

sondern                                           but, on the contrary

die  Spaghetti                                    spaghetti

das  Stück, -e                                    piece

trinken, trinkt, trank, hat getrunken             to drink

der  Vater, Väter                                 father

wirklich                                          actually

wollen, will, wollte, hat gewollt/wollen          to want to, intend to

                                                      (modal verb)

der  Zucker                                       sugar

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند 1387ساعت 13:52  توسط فرزاد ياوري  | 

The Verb: Verbal Modification

5.0 The Verb: Verbal Modification             


Verbal modification involves adding nuances to the verbal meaning one is trying to express. Instead of simply saying what one is doing, it is possible to state what one wants to do, or has to do, or even likes to do -- all using verbal modification. In German, as well as in English, a set of verbs called "modal verbs", single-word particles, and adverbials can be used to modify the verbal meaning.

The following sentence can be modified to express various nuances on the part of the speaker:

    Kyra arbeitet nachmittags.        [Kyra works in the afternoon.]


The verb can be modified for [+necessity]:

    Kyra muss nachmittags arbeiten.   [Kyra has to work in the afternoon.]


The verb can be modified for [+volition]:

    Kyra will nachmittags arbeiten.   [Kyra wants to work in the afternoon.]


The verb can even be modified for [+futurity] using the modal-like verb "werden":

    Kyra wird nachmittags arbeiten.   [Kyra will work in the afternoon.]


To modify the verb with [+fondness], the adverbial "gern" can also be used with the verb:

    Kyra arbeitet gern nachmittags.   [Kyra likes to work in the afternoon.]

5.1  Modal Verbs


Modification of the verbal meaning using modal verbs requires that verbal elements occupy both fixed verbal positions: second and final position.

To modify the verbal "gehen" in the following sentence for [+volition],

    Kyra geht um 4 Uhr nach Hause.
        +volition

the infinitive form of the verbal element in second position moves to final position and the modal verb expressing [+volition] ("wollen") is inserted in second position for the original verbal element:

    1. "geht" as infinitive "gehen" moves to final position
    2. [+volition] as modal verb "wollen" is inserted in second position

    Kyra [wollen] um 4 Uhr nach Hause gehen.
        -->  Kyra will um 4 Uhr nach Hause gehen.

The following nuances can be expressed with modal verbs:

    +ability, +capability, +possibility        können
    +volition, +intention                      wollen
    +necessity, +compulsion                    müssen
    +permission, +allowed to                   dürfen
    +obligation, +duty                         sollen
    +fondness, +preference, +liking            mögen
    +would like, +wish                         möchten

Modification of "gehen" for [+necessity] ("müssen") works in the same way:

    Kyra geht um 4 Uhr nach Hause.
        +necessity

The infinitive form of the verbal element in second position moves to final position and the modal verb expressing [+necessity] ("müssen") is inserted in second position for the original verbal element:

    1. "geht" as infinitive "gehen" moves to final position
    2. [+necessity] as modal verb "müssen" is inserted in second position.

    Kyra [müssen] um 4 Uhr nach Hause gehen.
        -->  Kyra muss um 4 Uhr nach Hause gehen.

5.2  mögen and möchten


The modal verb "möchten" is actually a form of "mögen". Since it occurs so frequently, it will be classified as a separate modal verb for LernerDeutsch. There is a difference in meaning between the two.

"Mögen" expresses what a person "likes" or "is fond of". It often occurs without an infinitive in final position:

    Emily mag Kaffee nicht.               [Emily doesn’t like coffee.]

"Möchten" expresses what one "would" or "would not like" to have or do at a point in time.

    Emily möchte keinen Kaffee haben.     [Emily wouldn’t like any coffee.]

5.3  Forms and Conjugation

There are a few general characteristics of modal verbs which may prove helpful when learning and using the forms:                

    1. There is no distinction between "ich" and "er" forms:

            ich kann                er kann
            ich will                er will
            ich muss                er muss
            ich darf                er darf
            ich soll                er soll
            ich mag                 er mag
            ich möchte              er möchte
            
    2. There is a vowel change between "singular" and "plural" forms:

            ich kann                wir können
            ich will                wir wollen
            ich muss                wir müssen
            ich darf                wir dürfen
            ich mag                 wir mögen

           BUT NOTE:

            ich soll                wir sollen
            ich möchte              wir möchten

Following are the forms of the modal verbs:

             Singular               Plural          Singular/Plural

    1st  ich   kann           wir   könn   en
               will                 woll   en
               muss                 müss   en
               darf                 dürf   en
               mag                  mög    en
               soll                 soll   en
               möchte               möcht  en

    2nd  du    kann    st     ihr   könn    t      Sie   könn    en
               will    st           woll    t            woll    en
               muss    t            müss    t            müss    en
               darf    st           dürf    t            dürf    en
               mag     st           mög     t            mög     en
               soll    st           soll    t            soll    en
               möchte  st           möcht  et            möcht   en

    3rd  er    kann           sie   könn   en                  
         sie   will                 woll   en
         es    muss                 müss   en
               darf                 dürf   en
               mag                  mög    en
               soll                 soll   en
               möchte               möcht  en

5.4  Werden as [+futurity]

The verb "werden" can be used to modify a verbal phrase for [+futurity]. As with modal verbs, verbal elements will occupy both fixed verbal positions: second and final position:

    Kyra arbeitet nachmittags.
        +futurity

    Kyra [werden] nachmittags arbeiten.
        --> Kyra wird nachmittags arbeiten.

Remember that German present tense may also be used to render actions which will take place in the future. Usually there is an adverb of time referring to the future, but the context in which the utterance is used may suffice as well.

    Kari studiert nächstes Jahr an einer anderen Universität.

    Kari will study next year at a different university.
    Kari is studying next year at a different university.

5.5  "Gern" Plus a Verb


The adverbial "gern" may be used with verb of mental and physical action declaring [+fondness] for that action, i.e. what one likes to do:

    Ich singe gern.           [I like to sing.]
    Ich esse gern.            [I like to eat.]
    Ich lese gern.            [I like to read.]
    Ich schlafe gern.         [I like to sleep.]
    
The conjugated verb remains in second position and "gern" occurs later in the sentence as an adverb of manner, but not in final position:

    Ich spiele gern Klavier.           [I like to play piano.]
    Abends gehe ich gern ins Kino.     [In the evenings I like to go to the movies.]
    Am Wochenende sehe ich gern fern.  [I like to watch TV on the weekend.]
    Ich gehe gern einkaufen.           [I like to go shopping.]

5.6  Negation

The meaning of a verb or verbal phrase may be negated by adding the negative word "nicht". "Nicht" may negate an individual sentence element/constituient or the entire predicate.

When "nicht" is used to negate an individual sentence element, it tends to form a contrast (introduced with "sondern" [15.1]) and is placed before the element you wish to negate:

    Andrea kommnt nicht heute, sondern morgen.

    Ich esse nicht diesen Kuchen hier, sondern jenen Kuchen dort.

When "nicht" negates the entire predicate, there is considerable flexibility governing its position. Following a few general tendencies should help to develop a "feeling" for its use in LernerDeutsch.

In general, one can say that "nicht" occurs near the end of the predicate before the final position reserved for verbal elements.

"Nicht" will usually follow:

    A Simple Finite Verb:           B.J. arbeitet nicht.

                                    Lydia spielt nicht mit.

    A Noun As An Object:            Er sieht Anna nicht.

                                    Sie besucht ihren Vater nicht.
               
    A Pronoun As An Object:         Er findet es nicht.   

                                    Sie hilft mir nicht.           

    A Specific Time Reference:      Er kommt heute nicht.

                                    Er arbeitet den ganzen Abend nicht.


"Nicht" will usually come before:       

    A Predicate Noun:               Luke ist nicht mein Freund.

                                    Sie ist nicht meine Schwester.

    A Prepostional Phrase:          Wir gehen heute nicht ins Kino.

                                    Er legt die Zeitung nicht auf den Tisch.

    A Predicate Adjective or Adjective/Adverb:

                                    Das ist nicht gut.

                                    Er macht das nicht gut.

                                    Er kann nicht schnell laufen.

                                    Sein Auto steht nicht dort.

    An Element in Final Position:

                                    Wir kommen nicht mit.

                                    Heute Abend sehen wir nicht fern.

                   

   

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند 1387ساعت 13:39  توسط فرزاد ياوري  | 

LD 04 Wortschatz

LD 04 Wortschatz    

ander                                             other
die  Antwort, -en                                 answer
antworten, antwortet, antwortete, hat geantwortet to answer

die  Arbeit, -en                                  work; report

arbeiten, arbeitet, arbeitete, hat gearbeitet     to work

atmen, atmet, atmete, hat geatmet                 to breathe

auch                                              also, too

der  Ball, Bälle                                  ball

bauen, baut, baute, hat gebaut                    to build

der  Baum, Bäume                                  tree

bei  (preposition)                                at; near

besuchen, besucht, besuchte, hat besucht          to visit

bis  (preposition)                                until

boxen, boxt, boxte, hat geboxt                    to box; to punch

brauchen, braucht, brauchte, hat gebraucht        to need

brechen, bricht, brach, hat gebrochen             to break

brennen, brennt, brannte, hat gebrannt            to burn

der  Brief, -e                                    letter

bringen, bringt, brachte, hat gebracht            to bring

der  Bruder, Brüder                               brother

die  CD, -s                                       CD, compact disk

die  Chemie                                       chemistry

dafür                                             for that, for it

denken, denkt, dachte, hat gedacht                to think

diskutieren, diskutiert, diskutierte,             to discuss

     hat diskutiert

durch  (preposition)                              through

die  Ecke, -n                                     corner

die  Fabrik, -en                                  factory

fallen, fällt, fiel, ist gefallen                 to fall

fangen, fängt, fing, hat gefangen                 to catch, capture

der  Fehler, -                                    mistake, error

filmen, filmt, filmte, hat gefilmt                to film

finden, findet, fand, hat gefunden                to find

die  Frage, -n                                    question

fragen, fragt, fragte, hat gefragt; fragen nach   to ask; to ask about s.t.

die  Freundin, -nen                               female friend

der  Frosch, Frösche                              frog

das  Frühstück, -e; zum Frühstück                 breakfast; for breakfast

ganz-                                             whole

geben, gibt, gab, hat gegeben                     to give

die  Germanistik                                  study of German literature

                                                      and culture

grüßen, grüßt, grüßte, hat gegrüßt                to greet

halten, hält, hielt, hat gehalten                 to hold

hassen, hasst, hasste, hat gehasst                to hate

heben, hebt, hob, hat gehoben                     to lift

heften, heftet, heftete, hat geheftet             to fasten, affix

heißen, heißt, hieß, hat geheißen                 to be called, be named

helfen, hilft, half, hat geholfen                 to help

der  Hund, Hunde                                  dog

der  Junge, -n                                    boy

der  Käse                                         cheese

die  Katze, -n                                    cat

kennen, kennt, kannte, hat gekannt                to know, be acquainted with

das  Kind, -er                                    child

das  Kleid, -er                                   dress

kosten, kostet, kostete, hat gekostet             to cost

kratzen, kratzt, kratzte, hat gekrazt             to scratch

küssen, küsst, küsste, hat geküsst                to kiss

lachen, lacht, lachte, hat gelacht                to laugh

laden, lädt, lud, hat laden                       to load

laufen, läuft, lief, ist gelaufen                 to run; to walk

lernen, lernt, lernte, hat gelernt                to learn

leugnen, leugnet, leugnete, hat geleugnet         to deny

lieben, liebt, liebte, hat geliebt                to love

die  Linguistik                                   linguistics

der  Mund, Münder                                 mouth

der  Name, -n                                     name

nehmen, nimmt, nahm, hat genommen                 to take; to carry

nennen, nennt, nannte, hat genannt                to name

öffnen, öffnet, öffnete, hat geöffnet             to open

der  Park, -s                                     park

der  Preis, -e                                    price

der  Prinz, -en                                   prince

die  Prinzessin, -nen                             princess

die  Professorin, -nen                            professor (female)

das  Rad; Räder; = das Fahrrad                    wheel; bicycle

raten, rät, riet, hat geraten                     to advise

reden, redet, redete, hat geredet                 to talk

reisen, reist, reiste, ist gereist                to travel

rennen, rennt, rannte, ist gerannt                to run

der  Roman, -e                                    novel

sagen, sagt, sagte, hat gesagt                    to say

schaffen, schafft, schuf, hat geschaffen          to create

schlafen, schläft, schlief, hat geschlafen        to sleep

schnell                                           fast, quickly

schon                                             already

schwer                                            hard; heavy (heavily)

die  Schwester, -n                                sister

sehen, sieht, sah, hat gesehen                    to see

sein, ist, war, ist gewesen                       to be; auxiliary verb

seit (preposition)                                for; since

die  Sekretärin, -nen                             female secretary

senden, sendet, sandte, hat gesandt               to send

singen, singt, sang, hat gesungen                 to sing

die  Situation, -en                               situation, state of affairs

der  Sommer                                       summer

das  Spielen                                      play(ing)

sprechen, spricht, sprach, hat gesprochen         to speak; to talk

springen, springt, sprang, ist gesprungen         to jump, spring

der  Stein, -e                                    stone, rock

stellen, stellt, stellte, hat gestellt            to put, place; ask a question

stoßen, stößt, stieß, hat gestoßen                to push, shove

der  Student, -en                                 student

die  Studentin, -nen                              female student

die  Tante, -n                                    aunt

der  Tanz, Tänze                                  dance

tanzen, tanzt, tanzte, hat getanzt                to dance

der  Teich, -e                                    pond, small lake

tragen, trägt, trug, hat getragen                 to carry; to wear

treffen, trifft, traf, hat getroffen              to meet

treten, tritt, trat, hat/ist getreten             to tread; to step

die  Tür, -en                                     door

die  Universität, -en                             university

verbessern, verbessert, verbesserte,              to correct; to improve

     hat verbessert

vergessen, vergisst, vergaß, hat vergessen        to forget

warten, wartet, wartete, hat gewartet; warten auf to wait; to wait for

waschen, wäscht, wusch, hat gewaschen             to wash

das  Wasser                                       water

wenden, wendet, wandte, hat gewandt               to turn

werden, wird, wurde, ist geworden                 to become; auxiliary verb

werfen, wirft, warf, hat geworfen                 to throw

wissen, wisst, wusste, hat gewusst                to know (a fact)

zu Hause                                          at home

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387ساعت 8:33  توسط فرزاد ياوري  | 

The Verb: Present Tense

4.0  The Verb: Present Tense     

A characteristic of Germanic languages is that there are only two actual verbal tenses: present and past.  These verbal forms can be used to indicate other time references or combined to paraphrase other verbal structures.

4.1  Usage

English has more than one way of referring to actions taking place in the present.  German has only one.  Not that translation from English to German is something that learners of German should concentrate much effort on, but it can be important to realize that the effort should focus on structural equivalents and not lexical or vocabulary equivalents.  For example, the following three English sentences

    Kari studies chemistry.
    Kari is studying chemistry.
    Kari does study chemistry.

have only one structural equivalent in German:

    Kari studiert Chemie.

Native speakers of English know that there are different nuances of meaning inherent in the three English sentences.  The first sentence might state a fact.  The second might state what she is doing right now.  And the third might be uttered when someone is questioning your knowledge of what her major actually is.  A native speaker of German would add one particle or another to express these nuances, but the fact remains that we are dealing with structural equivalents referring to something taking place in the present.  

With general questions, English has only two forms while German retains its one.

    Is Kari studying chemistry?
    Does Kari study chemistry?

    Studiert Kari Chemie?

German present tense is also used to render actions which will take place in the future.  Usually there is an adverb of time referring to the future, but the context in which the utterance is used may suffice as well.

    Kari studiert nächstes Jahr an einer anderen Universität.

    Kari will study next year at a different university.
    Kari is studying next year at a different university.

Present tense is also used to express an action that began in the past and continues now in the present.  German often includes an adverb like "schon" or a prepositional phrase with "seit" serving as an adverb or sometimes even both.

    Kari studiert schon drei Jahre an der Universität.
    Kari studiert seit drei Jahren an der Universität.
    Kari studiert schon seit drei Jahren an der Universität.

    Kari has been studying at the university for three years (and still is).
Kari has been studying three years at the university (and still is).

Remember to look for structural equivalents and place less emphasis on the lexical or vocabulary equivalents.

4.2  Forms and Conjugation


In German, as in English, there are regular verbs (also called "weak") as well as irregular verbs (also called "strong").  The forms of regular verbs seem to adhere to a clear set of rules while the forms of irregular verbs at times do not follow these rules.  In fact, even irregular verbs have regularities.  These regularities are simply not as apparent, are not as global or as universal in nature, but they do exist.  In LernerDeutsch it seems better to concentrate on learning the rules for regular verbal forms and then learning the irregular verbal forms as individual items.  

It should also be pointed out that the verbal forms existed long before anyone attempted to compose a set of rules to describe their characteristics.  First came the forms, then the rules.  The rules attempt to describe the characteristics of as many of the verbal forms as possible, but exceptions do exist.

Whenever a finite verbal form appears in second position it must agree in number and person with the grammatical subject.  Number refers to either singular (one) or plural (more than one) [1.5].  Person was defined when discussing perspective earlier as the person or thing performing the action of the verb, the person or thing being addressed, or the person or thing being written or talked about [1.2].  While English is rather void of verbal endings, German has a full complement of endings to make agreement with the subject.

           Singular      Plural        Singular/Plural

    1st    [ich]    e    [wir   en

    2nd    [du]     st   [ihr]    t    [Sie]    en
    
    3rd    [er]                                  
           [sie]    t    [sie]    en
           [es]

4.3  Idiosyncratic Verbs

To begin with there are a few verbs the forms of which are idiosyncratic in nature.  These present tense verbal forms simply have to be learned.  The verbs "sein", "haben", and "werden" are introduced below:

sein             
         Singular           Plural           Singular/Plural

    1st  ich  bin          wir   sind

    2nd  du   bist         ihr   seid         Sie    sind

    3rd  er                                  
         sie  ist          sie   sind
         es

haben  
         Singular           Plural           Singular/Plural

    1st  ich  habe         wir    haben

    2nd  du   hast         ihr    habt        Sie    haben

    3rd  er                                  
         sie  hat          sie    haben
         es

werden
         Singular           Plural           Singular/Plural

    1st  ich  werde        wir    werden

    2nd  du   wirst        ihr    werdet      Sie    werden

    3rd  er                                  
         sie  wird         sie    werden
         es

4.4  Regular Verbs


To conjugate or make a verbal form agree in number and person with its grammatical subject it is first necessary to know that the normal infinitive form (most often cited in a dictionary) is composed of the STEM + "-en".  Here are a few examples:

    Infinitive    Stem    +    -en
    machen        mach-        -en
    lernen        lern-        -en
    finden        find-        -en
    lachen        lach-        -en

For regular verbs one replaces the "-en" of the infinitive form with the appropriate ending matching the person and number of the grammatical subject:

                   
       Infinitive  =  STEM + en

                Singular              Plural           Singular/Plural

    1st   ich   STEM    e      wir    STEM    en

    2nd   du    STEM    st     ihr    STEM    t       Sie    STEM    en

    3rd   er                                  
          sie   STEM    t      sie    STEM    en
          es


       Infinitive  =  mach + en

                Singular              Plural           Singular/Plural

    1st   ich   mach    e       wir   mach    en

    2nd   du    mach    st      ihr   mach    t       Sie    mach    en

    3rd   er                                  
          sie   mach    t       sie   mach    en
          es

There are two complications which must be mentioned.  The first is the "e-insert" rule.  This is a pronunciation rule with rather broad applications, one of which is in the conjugation of verbal forms in the present tense.  The endings directly concerned are those which begin with a consonant:  2nd Singular "-st", 3rd Singular "-t", and 2nd Plural "-t".  If the STEM ends in a consonant which is colocative with the beginning consonant of the verbal ending, i.e. usually "d" or "t", then it is necessary to insert an "e" for pronunciation purposes.  A classic example would be the verb "arbeiten":

arbeiten

                 Singular             Plural           Singular/Plural

    1st    ich   arbeit e       wir   arbeit en

    2nd    du    arbeit e st    ihr   arbeit e t      Sie    arbeit en

    3rd    er                                  
           sie   arbeit e t     sie   arbeit en
           es

The same rule applies whenever the stem ends in "l, m, n, or r" and has a preceding pronounced consonant which is NOT "l, m, n, or r".  Consider the two verbs: "lernen" and "leugnen".  Both stems end in "n" (lern- and leugn-), but in "lernen" the "n" is preceded by "r" while in "leugnen" it is preceded by "g".  The "e-insert" rule applies in the second case, "leugnen", but not in the first, "lernen".

leugnen
                 Singular            Plural          Singular/Plural

    1st    ich   leugn e       wir   leugn en

    2nd    du    leugn e st    ihr   leugn e t       Sie    leugn en

    3rd    er        
           sie   leugn e t     sie   leugn en
           es

lernen
                 Singular            Plural          Singular/Plural

    1st    ich   lern e        wir   lern en

    2nd    du    lern st       ihr   lern t          Sie  lern en

    3rd    er                                  
           sie   lern t        sie   lern en
           es

The second complication is essentially an orthographic rule.  Stems that end in "-s" ("reisen"), "-ß" ("grüßen"), "-ss" ("küssen"), "-z" ("tanzen"), and "-x" ("boxen") add the ending "-t" rather than "-st" in the "du"-form.  Therefore, the "du"- and "er/sie/es"-forms are identical.

    reisen        ich reise        du reist            er reist
    grüßen        ich grüße        du grüßt            er grüßt
    küssen        ich küsse        du küsst            er küsst
    tanzen        ich tanze        du tanzt            er tanzt
    boxen         ich boxe         du boxt             er boxt

4.5  Irregular Verbs

It is important to know whether a verb is regular or irregular ("weak" or "strong").  Once a verb is irregular, it has certain formal characteristics in the present and past tenses.  The number of irregular verbs in German and English is finite, perhaps 300.  Since the two languages are closely related, irregular verbs in English are often irregular in German.  From an historical viewpoint, there are also classes of irregular verbs, but looking for the regularities in the irregular verbs lies beyond the scope of LernerDeutsch.  Again there are exceptions for a much smaller group of verbs exhibiting a mixture of regular and irregular features.  This group will be presented as "mixed verbs" to simply be learned.

Irregular verbs have the same set of endings in the present tense as the regular verbs, including the orthographic "du"-form rule for stems ending in "-s", "-ß", "-ss", "-z", and "-x" above [4.3].  The major difference between the two is that irregular verbs have a potential stem change in the present tense forms for 2nd and 3rd person singular:  the "du" and "er, sie, es" forms. 

Almost all irregular verbs with "e", "a", or "au" as stem vowels exhibit stem vowel changes called "Umlaut", a change of sound.  The stem vowel "e" changes to "ie" or "i", the stem vowel "a" changes to "ä" and the stem vowel "au" changes to "äu". Below are the conjugated forms for five example irregular verbs. See [8.11] for a longer list of common irregular verbs. 

              Singular               Plural          Singular/Plural

    1st    ich   STEM    e      wir   STEM   en

    2nd    du    e->ie   st     ihr   STEM   t      Sie   STEM    en
                 e->i
                 a->ä
                 au->äu

    3rd    er    e->ie   t                         
           sie   e->i           sie   STEM   en
           es    a->ä
                 au->äu
            
sehen
              Singular               Plural          Singular/Plural

    1st    ich   seh     e      wir   seh    en

    2nd    du    sieh    st     ihr   seh    t      Sie   seh    en

    3rd    er                                  
           sie   sieh    t      sie   seh    en
           es

lesen
              Singular               Plural          Singular/Plural

    1st    ich   lese    e      wir   les    en

    2nd    du    lies    t      ihr   les    t      Sie    les    en

    3rd    er
           sie   lies    t      sie   les    en
           es

sprechen
              Singular               Plural          Singular/Plural

    1st    ich   sprech  e      wir   sprech  en

    2nd    du    sprich  st     ihr   sprech  t     Sie   sprech  en

    3rd    er                                  
           sie   sprich  t      sie   sprech  en
           es

fahren
              Singular               Plural          Singular/Plural

    1st    ich   fahr    e      wir   fahr   en

    2nd    du    fähr    st     ihr   fahr   t      Sie   fahr     en

    3rd    er                                  
           sie   fähr    t      sie   fahr   en
           es

laufen
              Singular               Plural          Singular/Plural

    1st    ich   lauf    e      wir   lauf  en

    2nd    du    läuf    st     ihr   lauf  t       Sie   lauf    en

    3rd    er                                  
           sie   läuf    t      sie   lauf  en
           es

Irregular verbs do not exhibit both "Umlaut" and "e-insert" in the 2nd and 3rd singular present tense verbal forms.  The stem has to meet the criteria for "e-insert", i.e. ending in "d" or "t".  But once the vowel has changed, then there is no "e-insert". The "e-insert" is maintained in the "ihr"-form, however.  A few important examples are:

    halten    ich halte      du hältst        er hält      BUT     ihr haltet
    laden     ich lade       du lädst         er lädt      BUT     ihr ladet
    raten     ich rate       du rätst         er rät       BUT     ihr ratet
    treten    ich trete      du trittst       er tritt     BUT     ihr tretet

        

A few irregular verbs with the stem vowel "e" ("gehen", "heben", and "stehen") and "schaffen" with "a" do not exhibit the stem vowel change for "du" or "er,sie,es" forms called "Umlaut".  The verb "stoßen" with "o" does umlaut to "du stößt" and "er stößt".

It is also important to remember that the stem vowels "e", "a", and "au" are not reserved for irregular verbs alone.  Regular verbs may have these stem vowels as well.  The verbs "reden", "machen", and "kaufen" are all regular.  

Although it is nearly impossible to look at an infinitive form and determine whether a verb is regular or irregular, if one learns or knows that a verb has forms such as  "ich falle" and "er fällt" or "ich lese" and "er liest", i.e. exhibiting the feature of "Umlaut", then that verb will be irregular by definition and subject to all the changes characteristic of irregular verbs.  That is to say, once irregular, then always irregular.  In the same vein, if one learns or knows that a verb has forms such as "ich hefte" and "er heftet" or "ich baue" and "er baut", then that verb is almost certainly regular in all its forms.  Only the few "mixed verbs" complicate matters because several have "e" as a stem vowel.

4.6  Mixed Verbs

Mixed verbs form a small group of verbs exhibiting a mixture of regular and irregular features.  In the present tense the forms of mixed verbs (except for "wissen") are completely regular.  The common mixed verbs should simply be learned. 

bringen    
    ich bringe   du bringst   er bringt   wir bringen   ihr bringt   sie bringen
denken    
    ich denke    du denkst    er denkt    wir denken    ihr denkt    sie denken
wissen
    ich weiß     du weiß      er weiß     wir wissen    ihr wisst    sie wissen
brennen
    ich brenne   du brennst   er brennt   wir brennen   ihr brennt   sie brennen
kennen
    ich kenne    du kennst    er kennt    wir kennen    ihr kennt    sie kennen
nennen
    ich nenne    du nennst    er nennt    wir nennen    ihr nennt    sie nennen
rennen
    ich renne    du rennst    er rennt    wir rennen    ihr rennt    sie rennen
senden
    ich sende    du sendest   er sendet   wir senden    ihr sendet   sie senden
wenden
    ich wende    du wendest   er wendet   wir wenden    ihr wendet   sie wenden


 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1387ساعت 8:29  توسط فرزاد ياوري  | 

LD 03 Wortschatz

LD 03 Wortschatz    

 


der  Abend, -e                                                     evening
abfahren, fährt..ab, fuhr..ab, ist abgefahren     to depart, leave
allein                                                                    alone, by oneself
aufmachen, macht..auf, machte..auf,                 to open
     hat aufgemacht
aufstehen, steht..auf, stand..auf,                      to get up
     ist aufgestanden
der  Bahnhof, Bahnhöfe                                      railroad station
bleiben, bleibt, blieb, ist geblieben                     to stay, remain
das  Brötchen, -                                                 roll
das  Buch, Bücher                                              book
darüber                                                              about it
dürfen, darf, durfte, hat gedurft/dürfen          to be permitted to, allowed to,
                                                                            may (modal verb)
das  Ende, -n                                                        end
essen, isst, ass, hat gegessen                    to eat
fernsehen, sieht..fern, sah..fern,                to watch television
     hat ferngesehen                             
fliegen, fliegt, flog, ist geflogen               to fly
freundlich                                        friendly
froh                                              happy, glad
die  Frühgeschichte                               early history
der  Fußball, Fußbälle                            soccer
gehen, geht, ging, ist gegangen                   to go, walk
gern                                              "like to"; [+fondness]
gestern                                           yesterday
glauben, glaubt, glaubte, hat geglaubt            to believe
das  Golf                                         golf
grün                                              green
haben, hat, hatte, hat gehabt                     to have; auxliliary verb
  gern haben                                        to like someone/something
halb                                              half
das  Haus, Häuser                                 house, building
hinfahren, fährt..hin, fuhr..hin,                 to drive there (away from speaker)
     ist hingefahren                                 
jed-                                              each; every
kalt                                              cold
kaufen, kauft, kaufte, hat gekauft                to buy
das  Kino, -s                                     motion picture theater, movies
der  Kiosk, -e                                    kiosk, (newspaper) stand
kommen, kommt, kam, ist gekommen                  to come
können, kann, konnte, hat gekonnt/können          to be able to, can (modal verb)
lang(e)                                           long
lesen, liest, las, hat gelesen                    to read
der  Liter, -                                     liter
die  Milch                                        milk
mit  (preposition)                                with
mitkommen, kommt..mit, kam..mit, ist mitgekommen  to come along
morgen                                            tomorrow
müssen, muss, musste, hat gemusst/müssen          to have to, must (modal verb)
die  Mutter, Mütter                               mother
nach  (preposition)                               to (place); after (time)
der  Nachmittag                                   afternoon
nächst-                                           next
natürlich                                         naturally
nicht wahr?                                       right?, isn't it? (tag question)
oft                                               often
die  Prüfung, -en                                 test
regnen, regnet, regnete, geregnet                 to rain
das  Restaurant, -s                               restaurant
rot                                               red
der  Samstag                                      Saturday
schnell                                           fast, quick
schön                                             beautiful, pretty, nice
schwimmen, schwimmt, schwamm, ist geschwommen     to swim
sehen, sieht, sah, hat gesehen                    to see
sein, ist, war, ist gewesen                       to be
sitzen, sitzt, sass, hat gesessen                 to sit
sonnig                                            sunny
spielen, spielt, spielte, hat gespielt            to play
studieren, studiert, studierte, hat studiert      to study
die  Stunde, -n                                   hour
der  Tag, -e                                      day
das  Tennis                                       tennis
um  (preposition)                                 around (location); at (time)
verstehen, versteht, verstand, hat verstanden     to understand
das  Videospiel, -e                               videogame
viel                                              much
viel-                                             many
vielleicht                                        perhaps
die Vorgeschichte                                 ancient history
wandern, wandert, wanderte, ist gewandert         to hike, go hiking
wann?                                             when?
warum?                                            why?, for what reason?
was?                                              what?  (as subject or object)
was für ein-?                                     what sort/kind of?
weit                                              far
welch-?                                           which?
wem?                                              who(m)?  (as dative object)
wen?                                              who(m)?  (as accusative object)
wer?                                              who?  (as subject)
wessen?                                           whose?         
das  Wetter                                       weather
wie?                                              how?
die  Woche, -n                                    week
das  Wochenende, -n                               weekend
woher?                                            (from) where?
wohin?                                            (to) where?
wo                                                where?
wozu? = warum?                                    why, for what purpose?
die  Zeitung, -en                                 newspaper

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن 1387ساعت 8:24  توسط فرزاد ياوري  | 

The Verb: Position

3.0  The Verb: Position     

The finite (conjugated) verb or verbal forms in an independent German sentence occupy fixed positions.  The two positions are second and final position.

3.1  Verb in Second Position

If we return to one earlier sentence

    Kerik macht täglich die Hausaufgaben.

    -->    Kerik [ macht täglich die Hausaufgaben Ø ]
                     |                            |
                  second                        final

we find "macht" in the second position of the sentence and nothing in the final position.  Depending upon the use of the sentence in the context of extended discourse, other possible syntactic formulations might be

    Täglich macht Kerik die Hausaufgaben.

        or

    Die Hausaufgaben macht Kerik täglich.

We see that the sentence unit or element in initial position (or first position) may change, but the finite or conjugated verb "macht" occupies the second position in all three.

Here are a few more examples:

       Er                   spielt          gern Fußball.
       Tennis               spiele          ich gern.       
       Morgen               spielen         wir Videospiele.
       Ins Kino             gehen           wir heute Nachmittag.
       Vielleicht           regnet          es morgen.
       Am Samstag           war             es schön.


The initial sentence unit or element may be a noun, a pronoun, an adverb, a prepositional phrase, or even a complete clause [10.7, 11.3].  The finite or conjugated verbal form occupies the second position in each, and, in each instance, there is nothing in the final position.

3.2  Verb in Final Position


What about final position?  In German there are verbs which occur with accented prefixes or elements that can be separated from the verbal stem in certain instances [6.0].  Let us work with the verb "aufmachen" (to open).

    Kerik macht täglich das Fenster auf.
            |                        |
         second                    final

    or

    Täglich macht Kerik das Fenster auf.
              |                      |
           second                  final

Whenever the finite or conjugated verb form occurs in the second position, the element separates from the verbal stem and is placed in final position.  Thus, the two positions, second and final, seem to form a pair of parentheses, (...), or brackets, [...], around this part of the sentence.

Some other verbs with elements which separate.

        mitkommen         - to come along
        fernsehen         - to watch television
        aufstehen         - to get up
        hinfahren         - to drive there (away from speaker)

    Wir kommen mit.
    Wir sehen heute Abend fern.    or        Heute Abend sehen wir fern.
    Wann stehen Sie auf?
    Ich fahre morgen hin.          or        Morgen fahre ich hin.

3.3 Questions and Verb Position

There are two basic types of interrogative structures in German. One type asks a question about a specific element of the sentence, for example:

                Who is doing something?
                What is someone doing?
                Where is someone doing something?
                When is someone doing something?
                To whom or for whom is someone doing something?
                Why is someone doing something?

This type of question (called a "wh-" or "question word"-question) involves using a specific question word. If we return to the example sentence once again, we see that there are actually four elements of the sentence:

      Kerik
        1    macht
               2    täglich
                       3     die Hausaufgaben.
                                     4

It is possible to question each of these elements. Three require a specific question word:

      Kerik
        |    macht
        |      |    täglich
       wer?    ?       |      die Hausaufgaben.
                       |              |
                     wann?            |
                    wie oft?         was?

To form the question for which "Kerik" is the answer, place the specific question word (wer) in first postion, the verb (macht) goes into second position as we saw in [3.1], and the rest of the sentence is simply copied down:

      Wer macht täglich die Hausaufgaben?

The answer to the question is the sentence element replaced by the specific question word.  In this case, "wer" replaced "Kerik", so "Kerik" is the answer to the question.  We can question "täglich" or "die Hausaufgaben" as well. These questions would be:

     Wann macht Kerik die Hausaufgaben?   Answer:  Täglich!

     Wie oft macht Kerik die Hausaufgaben?   Answer:  Täglich!

     Was macht Kerik täglich?   Answer:  Die Hausaufgaben!

Some typical questions words are as follows:

    persons or things:  [12.5, 13.4, 14.5, 15.9, 16.4]

       wer        the person who initiates the verb
                    Wer macht das?
       was        the thing (non-person) that initiates the verb
                    Was macht das?

       wen        the person who directly receives the action of the verb
                    Wen siehst du da?
       was        the thing that directly receives the action of the verb
                    Was siehst du da?

       wem        the person for whom/in whose interest an action is performed
                    Wem kaufst du das Buch? 

       wessen     the person who possesses, owns, or has custody of something
                    Wessen Buch ist das?


    attributes of persons or things:  [12.6, 13.5, 14.6, 15.5]

       welch-     which person or which thing is indicated
                    Welcher Mann macht das?
                    Welches Auto ist das?

       was für ein-  what type/kind of person or thing is indicated [12.9]
                        Was für ein Mann macht das?
                        Was für ein Auto ist das?


    quantity of persons or things:

       wie viel   how much of a thing is indicated
                    Wie viel Geld hast du hier?

       wie viel-  how many persons or things are indicated
                    Wie viele Bücher hast du hier?


    distance or length/duration:

       wie weit   how far away something may be
                    Wie weit ist dein Auto von hier?

       wie lange  the duration which something lasts
                    Wie lange bleibst du hier?

    time:  [10.1]

       wann       the point in time when something occurs
                    Wann kommst du?

       um wie viel Uhr  the time on the clock when something occurs
                          Um wie viel Uhr kommst du?

       wie oft    the frequency at which something occurs
                    Wie oft kommst du?

    reason:  [10.1]

       warum    the reason something occurs
                  Warum bleibst du hier?

       wozu     the purpose for which something exists or is used
                  Wozu brauchst du das?

    manner:  [10.1]

       wie      how something occurs or takes place
                  Wie machst du das?

    place:  [10.1, 13.10, 14.11]

       wo       indicates a static location or confinement within which
                     something takes place
                  Wo machst du das?

       wohin    indicates a motion to a location away from the speaker
                  Wohin gehst du?

       woher    indicates a motion from a location towards the speaker
                  Woher kommst du?

The other type of interrogative structure asks a question about the finite verb of a sentence.  The answer to this question (called a "yes/no"-question) is binary in form: either "yes" or "no". To form this type of question, there is inversion of the subject and verb (i.e. the positions are reversed), called subject-verb inversion:

      Kerik  macht  täglich  die Hausaufgaben.
        1      2       3              4
 
    -->   Macht  Kerik  täglich  die Hausaufgaben.
            2      1       3              4


A second way to look at forming the "yes/no"-question is to

    a. place a "?" at the beginning of the sentence, then

    b. move the finite verb to second positon following the "?", then

    c. copy down the remainder of the sentence, and

    d. move the "?" from first to last positon.

If we apply these stages to the example sentence, the results will be:

        Kerik macht täglich die Hausaufgaben.

        a. ? ...

        b. ? macht ...

        c. ? macht Kerik täglich die Hausaufgaben

        d. Macht Kerik täglich die Hausaufgaben?

The answer to this question is either "yes" or "no". The use of the "?" is simply a gimmick to keep the verb in the second position following [3.1], but Spanish does use a "¿" before a question and a "?" after a question.

3.4  Alternate Forms of the Yes/No-Question


There are two popular alternate forms of the "yes/no"-question. The first simply involves using rising intonation at the end of a sentence:

    Kerik macht täglich die Hausaufgaben?

Rising intonation is an important sign of some interrogatives in German.

The second alternate form of a "yes/no"-question involves the use of a "tag"-question. "Tag"-questions in English can be somewhat complicated, but in German a fixed form "tag" is added to the sentence. Some common "tags" for German are:

    nicht wahr        Kerik macht täglich die Hausaufgaben, nicht wahr?

    nicht             Kerik macht täglich die Hausaufgaben, nicht?

    ja                Kerik macht täglich die Hausaufgaben, ja?

The "tag" is simply added at the end of a sentence and rising intonation helps to indicate that an answer is expected.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن 1387ساعت 8:4  توسط فرزاد ياوري  | 

LD 01-02 Wortschatz

LD 01-02 Wortschatz 

    

der  Apfel, Äpfel                                 apple

der  Arbeiter, -                                  worker

der  Arm, -e                                      arm

der  Arzt, Ärzte                                  doctor, physician

die  Ärztin, Ärztinnen                            doctor (female)

auf  (prep)                                       on, at

die  Aufgabe, -n                                  task

das  Auge, -n                                     eye

das  Auto, -s                                     car, automobile

die  Banane, -n                                   banana

das  Bein, -e                                     leg

das  Bett. -en                                    bed

die  Birne, -n                                    pear

die  BRD = Bundesrepublik Deutschland             Federal Republic of Germany

die  Bücherei, -en                                library

der  Bundeskanzler                                federal chancellor of Germany

das  Büro, -s                                     office

die  DDR = Deutsche Demokratische Republik        German Democratic Republic

das  Dorf, Dörfer                                 village

draußen                                           outside

duzen, duzt, duzte, hat geduzt                    to use "du" with someone

der  Eingang, Eingänge                            entrance

das  Essen                                        food; meal; eating

fahren, fährt, fuhr, ist gefahren                 to drive

das  Fahrrad, Fahrräder                           bicycle

feiern, feiert, feierte, hat gefeiert             to celebrate

das  Fenster, -                                   window

die  Ferien (plural)                              vacation

das  Fleisch                                      meat

die  Frau, -en                                    woman

das  Fräulein, -                                  young woman, girl

die  Freiheit                                     freedom

der  Freund, -e                                   friend

die  Freundlichkeit                               friendliness

die  Freundschaft, -en                            friendship

der  Gast, Gäste                                  guest

die  Geburt, -en                                  birth

der  Geburtstag, -e                               birthday

der  Geist, -er                                   spirit, ghost

das  Geschenk, -e                                 present

der  Gott, Götter                                 God, god

die  Hand, Hände                                  hand

die  Hausaufgabe, -n                              homework assignment

das  Hemd, -en                                    shirt

das  Herz, -en                                    heart

heute                                             today

das  Jahr, -e                                     year

die  Karte, -n                                    card, map

die  Kirsche, -n                                  cherry

der  Kongress                                     congress

krank                                             sick

langsam                                           slowly

das  Leben                                        life

der  Lehrer, -                                    teacher

die  Lehrerin, -nen                               teacher (female)

leider                                            unfortunately

die Leute (plural)                                people

der  LKW, -s = Lastkraftwagen                     truck

machen, macht, machte, hat gemacht                make, do

das  Mädchen, -                                   young maiden, girl

der  Mann, Männer                                 man

die  Maus, Mäuse                                  mouse

der  Mensch, -en                                  man, human being

die  Mutti, -s                                    mom, mommy

neu                                               new

das  Obst                                         fruit

das  Ohr, -en                                     ear

die  Orange, -n                                   orange

der  Parkplatz, Parkplätze                        parking lot

der  PKW, -s = Personenkraftwagen                 passenger car

der  Präsident, -en                               president

der  Regen                                        rain

der  Salat, -e                                    salad; lettuce

das  Schreiben                                    something written; writing

der  See, -n                                      lake

die  See, -n                                      ocean, sea

siezen, siezt, siezte, hat gesiezt                to use "Sie" with someone

der  Silvester                                    New Year

der  Sohn, Söhne                                  son

der  Staat, -en                                   state, country

die  Stadt, Städte                                city

stehen, steht, stand, hat gestanden               to stand

der  Stuhl, Stühle                                chair

täglich                                           daily

der  Tisch, -e                                    table

die  Tochter, Töchter                             daughter

die  Uhr, -en; zwei Uhr                           clock, watch; two o'clock

der  Unfall, Unfälle                              accident

die  Vereinigten Staaten                          USA

vor  (preposition)                                in front of

der  Wald, Wälder                                 forest, woods

wegen (preposition)                               because of

wohnen, wohnt, wohnte, hat gewohnt                to live, dwell

die  Wohnung, -en                                 apartment

das  Zimmer, -                                    room

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم بهمن 1387ساعت 8:13  توسط فرزاد ياوري  | 

Verb Phrase Preliminaries

2.0  Verb Phrase Preliminaries      

In the section on noun phrase preliminaries [1.1] the verb phrase was defined as a syntactic unit containing at least one verb, a grammatical unit denoting actions or processes.

2.1 Agreement

Agreement takes place whenever a feature of one grammatical unit is copied to another grammatical unit.  Let us look at the sentence below:

        This test will chew you up and spit you out.

If we truly understand the sentence, then we ascribe certain features of the verbs "chew up" and "spit out" to the noun "test", making a "test" into something that can "chew" and "spit".  The fact that "chew up" and "spit out" both require an "animate" subject with "a mouth" means that we copy these features to the noun making it into an "animate" subject with "a mouth" in this one instance.  We make agreement, semantic agreement in this case.  We can't really say that a "test" is a person, but this is what "personification" is all about, i.e. ascribing features of a person to a non-person or making this type of semantic agreement.

In the sentence:
 
        Kerik macht täglich die Hausaufgaben.

the verb changes forms or shapes depending upon the perspective of the subject [1.2], i.e. whether the subject was "ich" (first person), "du" (second person), or "Kerik" (third person).  The verb form is inflected, i.e. assumes the correct form for the subject.  This type of agreement, subject-verb agreement, is common to the interplay of various grammatical units in German.  This topic will be reviewed when verbs are described [4.2].

Even noun phrases show agreement.  If we use our model German sentence:

        Kerik macht täglich die Hausaufgaben.

then there is agreement between the plural form of the noun, "Hausaufgaben", and the plural form of the definite article, "die" [12.0,13.0,14.0,15.0].  Every grammatical unit in this noun phrase shows agreement with the feature "plural".  If an adjective is added, then it must also agree and exhibit a plural ending [19.0]:  "die neuen Hausaufgaben."

2.2  Voice

An important distinction when approaching the verb in a sentence is the notion of active or passive voice.  With an active voice verb form, the syntactic role of the subject noun phrase is that of an agent performing the action expressed by the meaning of the verb.  With a passive voice verb expression, the subject noun phrase performs no action, but is acted upon by another agent, either mentioned or unmentioned.  

If we take a look at the active voice sentence:

        Kerik macht täglich die Hausaufgaben.

the subject "Kerik" actually performs the activity expressed by the verb.  

If we take a look at a passive voice sentence:

        Die Hausaufgaben werden täglich von Kerik gemacht.

        or

        Die Hausaufgaben werden täglich gemacht.

the subject "Hausaufgaben" performs no activity, but rather is acted upon by an expressed agent "von Kerik" in the first sentence and by some unexpressed agent in the second.  In German there is no "one word" verbal form expressing this passive notion.  As in English, a circumlocution or verbal expression is used to express the notion.  This circumlocution for the passive voice will be presented later [9.0].

Initially, we are going to concern ourselves with the distinction of active voice verb forms because they occur much more often in the spoken and written forms of the language.

2.3  Tense

Another important element of the verb is the notion of tense.  A characteristic of Germanic languages is that "finite" verbs exhibit one of two possible tenses: present tense or past tense.  ("Finite" verbs are those which exhibit the subject-verb agreement mentioned earlier. [2.1])

Verbs or verbal phrases can be modified to indicate other time references or combined with elements to paraphrase other verbal structures, for example future [5.4] or conversational past [8.2].  

2.4  Mood
 
The verb in German usually expresses a mood or an attitude about what is, has or will be taking place in relation to reality.  The indicative mood expresses the factual nature of the verbal form; the subjunctive [21.0] expresses the hypothetical or conditional nature of the verbal form; and the imperative [7.0] is used to express a strong suggestion, command or request.  

The indicative mood in German makes use of both voice and tense, while the subjunctive makes use of voice, but suspends tense distinctions in favor or time reference [21.9].

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم بهمن 1387ساعت 9:50  توسط فرزاد ياوري  | 

Noun Phrase Preliminaries

1.5  Number

A further feature of the noun which is very relevant for "Hausaufgaben" in the above sentence is the grammatical notion of number, i.e. singular or plural for German.

Most nouns in German may be either singular and plural in a particular occurrence within a sentence. The lexical or dictionary entry for most nouns in German is the singular form, i.e. not marked for plural. "Hausaufgabe" is marked for plural with the addition of "-n". Nouns that can be marked for plural can be counted: eine Aufgabe, zwei Aufgaben, drei Aufgaben, etc. There are also nouns that cannot be marked for plural. Examples in German would be "das Fleisch" ("meat") and "der Regen" ("rain"), which are not marked for the plural and cannot be counted. There are even nouns that are always marked for plural, i.e. there is no unmarked or singular form. Two common examples in German are "die Leute" ("people") and "die Ferien" ("vacation").

Nouns that are marked for plural lose the feature of gender. One can talk about masculine plural nouns, feminine plural nouns or neuter plural nouns, but there are no relevant features grammatically which distinguish the groups. It is simply easier to say that the feature of gender has been suspended in the plural.

Number is, therefore, also an important feature relevant to each noun in a sentence and suspends the grammatical significance of gender in the plural.

1.6  Common Plural Formations of German Nouns


There are essentially seven types of German plural formations. Although it is difficult to state which plural formation a particular noun will use, there are some general tendencies according to the gender of the noun. These tendencies are by no means rules and cannot nor should not be applied globally.

1. Add "-s":  

    This plural is applied to many nouns of foreign origin and to acronyms:

    Masculine                                      Feminine                   Neuter

    der Park/die Parks            die Mutti/die Muttis       das Büro/die Büros
    der LKW/die LKWs                                                    das Hotel/die Hotels

    It can also be applied to family names:  die Holschuhs


2. Add Nothing:  (the form does not change)

    Masculine                                          Feminine                         Neuter

    many nouns                                       None                       many nouns
     ending in                                                                              ending in
     "-el", "-en", "-er"                                                           "-el", "-en", "-er"

    der Wagen/die Wagen                                                    das Fenster/die Fenster
    der Arbeiter/die Arbeiter    
                                                                                               diminutives in
                                                                                              "-chen", "-lein"
             
                                                                                            das Mädchen/die Mädchen
                                                                                            das Fräulein/die Fräulein


3. Add "Umlaut":

    Masculine                                  Feminine                                 Neuter

    many nouns                              only 2 frequently                       no frequently
     ending in                                 occurring nouns                         used nouns
     "-el", "-en", "-er"
                                                   die Mutter/die Mütter
    der Apfel/die Äpfel                die Tochter/die Töchter
    der Bruder/die Brüder


4. Add "-e":

    Masculine                               Feminine                        Neuter

    many nouns                            a few less                      many nouns
                                                 frequently used
    der Tisch/die Tische             nouns                            das Jahr/die Jahre
    der Arm/die Arme                                                    das Bein/die Beine


5. Add "Umlaut" and "-e":

    Masculine                               Feminine                               Neuter

    many nouns                           many nouns                            no frequently
                                                                                             occurring nouns
    der Gast/die Gäste            die Stadt/die Städte
    der Stuhl/die Stühle          die Maus/die Mäuse


6. Add "-er" with or without "Umlaut":

     (The stem vowels "a", "au", "o", or "u" will add "Umlaut" in the plural.)

    Masculine                               Feminine                              Neuter

    a few nouns                              none                                 many nouns
         
    der Geist/die Geister                                                    das Kind/die Kinder
    der Wald/die Wälder                                                    das Dorf/die Dörfer
    der Mann/die Männer
    der Gott/die Götter
 

7. Add "-n" or "-en":

    Masculine                                 Feminine                               Neuter

    several nouns                           many nouns                           a few nouns including
                                                             
    der Staat/die Staaten         die Frau/die Frauen              das Hemd/die Hemden
    der See/die Seen                 die Uhr/die Uhren                 das Auge/die Augen
                                                                                               das Herz/die Herzen
                                                                                               das Ohr/die Ohren
                                                nouns ending in                        das Bett/die Betten
                                                "-in" add "-nen"          

                                                die Freundin/die Freundinnen
                                                die Lehrerin/die Lehrerinnen

To form the plural form of a compound noun, make the final element of the compound plural:

    der Kindergarten                        die Kindergärten
    das Kindergartenzimmer            die Kindergartenzimmer
    der Geburtstag                           die Geburtstage
    die Geburtstagkarte                   die Geburtstagkarten
    das Geburtstaggeschenk            die Geburtstaggeschenke
           

1.7  Numbers

The feature of number discussed above in relationship to plural formation leads to reviewing numbers.  There are two types of numbers we need to review: cardinal numbers and ordinal numbers.  Cardinal numbers are used when counting: one, two, three or 666, 667, 668.  Ordinal numbers are used when ranking or ordering on a scale: first, second, third or 666th, 667th, 668th.  The ordinal numbers are also inflected for agreement [19.3,19.4].

Cardinal Numbers                            Ordinal Numbers

1    eins                                                erst-  (erst-, but eins)
2    zwei                                               zweit- (zwei t)
3    drei                                                dritt- (dritt, but drei)
4    vier                                                viert-
5    fünf                                               fünft-
6    sechs                                            sechst-
7    sieben                                           siebt- (sieb t, but sieben)
8    acht                                              acht-  (acht, but dritt-)
9    neun                                             neunt-
10   zehn                                             zehnt-
11   elf                                                 elft-
12   zwölf                                            zwölft-
13   dreizehn                                      dreizehnt-
14   vierzehn                                      vierzehnt-
15   fünfzehn                                      fünfzehnt-
16   sechzehn (sech zehn, but sechs)        sechzehnt-
17   siebzehn (sieb zehn, but sieben)       siebzehnt-
18   achtzehn                                       achtzehnt-
19   neunzehn                                      neunzehnt-
20   zwanzig                                         zwanzigst- (zwanzig st-)
21   einundzwanzig (ein, but eins)          einundzwanzigst-
22   zweiundzwanzig                           zweiundzwanzigst-
23   dreiundzwanzig                            dreiundzwanzigst-
24   vierundzwanzig                            vierundzwanzigst-
25   fünfundzwanzig                            fünfundzwanzigst-
26   sechsundzwanzig                         sechsundzwanzigst-
27   siebenundzwanzig                        siebenundzwanzigst-
28   achtundzwanzig                           achtundzwanzigst-
29   neunundzwanzig                          neunundzwanzigst-
30   dreißig (drei ßig, but zwan zig)       dreißigst-
31   einunddreißig                              einunddreißigst-
32   zweiunddreißig                            zweiunddreißigst-
...
40   vierzig                                          vierzigst-
...
100  (ein)hundert                               hundertst-
...
648  sechshundertachtundvierzig             sechshundertachtundvierzigst-
...
1000 (ein)tausend                            
tausendst-


1.8 Other Number Types

Another type of numbering is sequential numbering: first(ly), second(ly) or second of all, third(ly) or third of all, etc. In German this is expressed using adverbs based upon the ordinal numbers:

               erstens
               zweitens
               drittens
               viertens
               ...
               zehntens
                ...
               einundzwanzigstens
.

Fractions, except for the fraction 1/2, are based upon the numbers suffixed with "-tel". The suffix "-tel" is derived from "Teil" meaning 'part'. It seems more accurate to describe the fractions as based upon the ordinal number with the addition of the suffix "-el".  The gender is neuter, "das":

               eine     Hälfte     1/2
               ein      Drittel    1/3
               ein      Viertel    1/4
               ein      Fünftel    1/5
                ...
               ein      Siebtel    1/7
                ...
               ein      Zehntel    1/10
               ...
               zwei     Drittel    2/3
               drei     Viertel    3/4.

With quantities, the fractions are written as uninflected adjectives:

        dreiviertel  Liter       3/4 Liter.

There is also a fractional quanitity for 1/2, "ein- halb":

        ein  halbes  Jahr
        ein  halbes  Liter
        eine halbe   Stunde
        eine halbe   Flasche
        ein  halbes  Brot.

Numbers of frequency are adverbs based upon the cardinal numbers suffixed with "mal":

        einmal                       once, one time
        zweimal                     twice, two times
        dreimal                      three times
        viermal                      four times
        ...
        zehnmal                     ten times
        ...
        einundzwanzigmal      twenty-one times.
          

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387ساعت 16:5  توسط فرزاد ياوري  | 

Noun Phrase Preliminaries

1.1  Basic Grammatical Units

When one begins to describe a sentence, it is necessary to distinguish basic grammatical units and the roles they play. Two of these basic grammatical units are the noun phrase and the verb phrase. A noun phrase is a syntactic unit that contains at least one noun or its replacement. A verb phrase is a syntactic unit that contains at least one verb.

The verb as a grammatical unit denotes actions or processes, while the noun phrase is a grammatical unit required by verbs to denote concrete or abstract entities or concepts.

In the sentence
 
        Kerik macht täglich die Hausaufgaben.

we have instances of both. "Macht" is the verb denoting an action. "Kerik" is one noun denoting the concrete entity initiating the action and "Hausaufgaben" is a second noun denoting something directly involved in the action.

1.2  Perspective and Person

A noun phrase in a sentence usually has perspective. If you or I were producing the sentence above, then we would probably be talking or writing about an action which "Kerik" initiates or is initiating. The perspective for "Kerik" would be referred to grammatically as "third person" since we are talking or writing about him as the performer.  We could replace the noun with a pronoun, if it were clear whom we were talking about.

If Kerik were producing or uttering the sentence himself, he would probably not refer to himself with his own name. He would more than likely change the perspective of the sentence to reflect that he was the performer of the action and be required to replace the noun with a pronoun. The perspective would change grammatically to "first person" and he would write or say:  

        Ich mache täglich die Hausaufgaben.  

Younger children, adults using motherese, and the "Rock", on the other hand, often generate sentences using their own name as the performer, i.e. not changing the perspective or grammatical number.

If you or I were to ask "Kerik" whether he is completing the action, then the perspective would change grammatically to "second person", the person addressed, and we would be required to replace the noun with a pronoun. The resulting question, depending upon our sociolinguistically relationship to "Kerik", might be:

        Kerik, machst du täglich die Hausaufgaben?

In German there is a sociolinguistic and grammatical distinction between questions using "du" indicating an informal relationship or "Sie" indicating a formal relationship. "Du" (or its plural form "ihr") is used when speaking to children, to animals, to God, to relatives (parents, siblings, cousins, etc.), and to other people with whom one has a close, personal relationship (on a first name basis). "Du" also marks a conscious sense of belonging to a group of people with the same social standing or with the same interest. Therefore, it is often used between and among university students even though the user may not actually be aware of the others first name.  "Ihr" can be used with a group even though each individual member might not be addressed with "du" ("duzen" is to use "du" with someone). "Sie" is used with adult strangers and as a sign that a formal relationship or a relationship of respect exists ("siezen" is to use "Sie" with someone).  

This notion of perspective will be taken up again when nouns and pronouns are described [12.3].

1.3  Gender

Although there was no need to make reference in generating the three example sentences above, it is important to note that each noun in German has an attributed feature of gender in the singular. For the name "Kerik" there is really nothing about the phonetic sequence to give a clue as to whether the name applies to a male or female of the species. If the occurrence of the name tends to refer to males, we would assume the natural gender associated with "Kerik" to be masculine. If the name were "Suzanne", we would assume the natural gender to be feminine. However, with a noun like "Hausaufgabe" we have recourse to grammatical gender, a feature attributed to those nouns in German not directly referring by name to living creatures.

Nouns are marked for one of the three grammatical genders: masculine, feminine, or neuter. Each gender has a set of distinct definite and indefinite articles. The definite article is a determiner placed before a noun which is used to point out a specific instance of that noun. It corresponds to "the" in English. The indefinite article is also a determiner that corresponds to "a" or "an" in English. The basic forms of the definite and indefinite articles for the different genders and the plural are as follows:

                    Singular                   Plural

        Masculine   Feminine    Neuter   

          der         die        das            die
          ein         eine       ein          NO FORMS   
  


There are a few tendencies which can be used to identify grammatical gender:

    Masculine    male human beings

                    der Mann             ein Mann
                    der Sohn              ein Sohn
                    der Arzt               ein Arzt

                 "-er" suffix meaning the doer or performer of an action

                    der Arbeiter         ein Arbeiter
                    der Lehrer            ein Lehrer

    Feminine     female human beings

                    die Frau             eine Frau
                    die Tochter          eine Tochter

                 "-in" suffix

                    die Lehrerin         eine Lehrerin
                    die Ärztin           eine Ärztin

                 "-ei", "-ung", "-schaft", "-heit", "-keit" suffixes

                    die Bücherei            eine Bücherei
                    die Wohnung           eine Wohnung
                    die Freundschaft     eine Freundschaft
                    die Krankheit           eine Krankheit
                    die Freundlichkeit    eine Freundlichkeit

    Neuter       diminutive forms with "-chen" or "-lein"

                    das Mädchen          ein Mädchen
                    das Fräulein            ein Fräulein

                 verbs used as nouns

                    das Essen               ein Essen
                    das Leben              ein Leben
                    das Schreiben        ein Schreiben


These tendencies actually apply only in a few cases. In many other instances the gender seems to be whimsically assigned. For instance, if the English acronym "scuba" (self-contained underwater breathing apparatus) were adopted into German as "Scuba", then a grammatical gender would have to be assigned to it. It could be masculine (der Scuba), feminine (die Scuba) or neuter (das Scuba). Gender, natural or grammatical, is then an attributed feature important to each noun in German. It simply has to be learned as an important feature of a noun.

Although grammatical gender is not always clear, compound nouns in German do follow a definite principle for assigning gender.  The gender of a compound noun is the gender of the final element of the compound:

    die Kinder                +    der Garten     -->    der Kindergarten
    der Kindergarten    +    das Zimmer     -->    das Kindergartenzimmer
    die Geburt               +    der Tag        -->    der Geburtstag
    der Geburtstag       +    die Karte      -->    die Geburtstagkarte
    der Geburtstag       +    das Geschenk   -->    das Geburtstaggeschenk

1.4  Case

An additional aspect of nouns is the role which one plays in a sentence. The role of "Kerik" is different than the role of "Hausaufgaben" in the sentence:

        Kerik macht täglich die Hausaufgaben.

"Kerik" is a noun denoting the concrete entity initiating the action and "Hausaufgaben" is a second noun denoting something directly involved in the action. While English utilizes the concept of "subject" and "object" to describe the functions of these two nouns in a sentence, in German the functions of "subject" and "object" are more easily related to the concept of case. In this particular example sentence, "Kerik" is in the nominative case and "Hausaufgaben" in the accusative case.

When Kerik produced the above sentence himself, the perspective changed and so did the person. The gender did not change and the case did not change. Kerik was able to choose the correct pronoun "ich" by making use of features of the noun, i.e. person, gender, and case.

It is, therefore, very important to keep in mind that each noun has a gender, natural or grammatical. The notion of person depends upon the perspective of the noun in relationship to initiating the utterance. Is the noun initiating the utterance, being talked to, or being talked about in the utterance?  How the noun is used or its function in the utterance will determine its case.

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1387ساعت 12:10  توسط فرزاد ياوري  | 

آلمان از جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم

جنگ جهانی اول

درگیری قدرتهای بزرگ در اروپا و زیاده‌خواهی آلمان قیصری به جنگ جهانی اول منجر شد. این جنگ که از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ طول کشید و اولین فاجعه‌ی بزرگ قرن بیستم بود و در آن نطفه‌ی فاجعه‌های بعدی بسته شد، حدود ۱۰ میلیون کشته و ۲۰ میلیون زخمی به جا نهاد. آلمانی‌ها ۲ میلیون کشته دادند.

اعلام جمهوری

پایان جنگ پایان حکومت قیصری بود. قیصر مجبور به کناره‌گیری گردید. آلمان جمهوری شد. از آنجایی که بر روی قانون اساسی آن در اجتماع نمایندگان در شهر وایمار کار شد، این جمهوری بعداً به جمهوری وایمار شهرت پیدا کرد.

غرامتهای جنگی و عوامفریبی ناسیونالیستی

آلمان در جنگ اول شکست خورده بود و می‌بایست غرامتهای جنگی سنگینی بپردازد. این موضوع از ابتدا بار سنگینی بر دوش جمهوری بود. غرامتهای جنگی، نداشتن حق حاکمیت ملی در برخی مناطق کشور و جریحه‌دار شدن غرور ملی فقط واکنشهایی را برنمی‌انگیخت که سمت و سویی دموکراتیک داشته باشند. ناسیونالیسم با نظامی‌گری و گرایشهای محافظه‌کار و راست افراطی میل ترکیبی‌ای داشت که در دوره‌ی پیشین پدید آمده بود. ناسیونالیستهای افراطی از شکست در جنگ تفسیر سخت  گمراه‌کننده‌ای می‌دادند. می‌گفتند جنبش چپ و خیزشهای ضد حکومت باعث شدند که آلمان شکست بخورد و مجبور به پرداختن غرامتهای سنگین ۸۰ ساله شود. آنها جنگ و جنگ‌طلبی را محکوم نمی‌کردند و می‌گفتند اگر بیشتر و شدیدتر جنگیده بودیم، مانع مصیبتهای بعدی شده بودیم. احزاب ناسیونالیست مختلفی این ایدئولوژی را در فضای سیاسی وایمار می‌پراکندند. از جمله‌ی آنها حزب ناسیونال‌سوسیالیست به رهبری سرجوخه‌‌ی سابق آدولف هیتلر بود، که استعداد فراوانی در آوازه‌گری عوامفریبانه داشت.

بحران اقتصادی

تورم و بحران حاد اقتصادی و بیکاری توده‌ای از شاخصهای اصلی دوره‌ی وایمار بودند. این پدیده‌ها زمینه را برای افراطی‌گری در سیاست مساعدتر کردند. می‌گویند دموکراسی وایمار دموکراسی‌ای بود بدون وجود دموکراتها. در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۲۰ اوضاع اقتصادی بهبود یافت. در دوره‌ی کوتاهی که آن را سالهای طلایی بیست می‌خوانند، فرهنگ شکوفا شد. شهر برلین به صورت یک مرکز جهانی فرهنگی درآمد. فضای سیاسی داشت بهتر می‌شد که بحران جهانی اقتصاد بروز کرد. شاخص این بحران سقوط بورس نیویورک در "جمعه‌ی سیاه" (۲۵ اکتبر ۱۹۲۹) بود. بیکاری دامن‌گستر شد. در سال ۱۹۳۲ در آلمان ۶ میلیون تن بیکار بودند. دوباره غول فقر و گرسنگی سربرآورد.

 

گرایش به فاشسیم

در این دوران سیاست به عرصه‌ی خیابانها کشیده شده بود. احزاب نه یارگیری، بلکه سربازگیری می‌کردند. درگیری عمده میان نازی‌ها (پیروان "حزب ناسیونال‌سوسیالیست کارگران آلمان" NSDAP) به رهبری هیتلر و کمونیستها بود. راستگرایی و محافظه‌کاری آلمانی، چون احزاب سنتگرا‌ی دارای ظاهری معقول را ناتوان از کنترل اوضاع دید، به تدریج جانب فاشیستها را گرفت. هیتلری‌ها همه‌ی بدبختی‌ها را به جنبش کارگری، احزاب چپ و علاوه بر اینها به یهودیان نسبت می‌دادند. آنان عوافریبانه در بوق و کرنا می‌دمیدند که ریشه‌ی بحران اقتصادی در توطئه‌ی قوم یهود برای سلطه بر جهان است. برپایی جنگ جهانی اول و شکست آلمان در آن را نیز به یهودیان نسبت می‌دادند.

قدرتگیری نازی‌ها

سرانجام حزب هیتلر به قدرت دست یافت، آن هم از راه پارلمانی با اتکا بر دسته‌های چماق‌کشی چون "اس آ" و "اس اس" که در گرد خود سازمان داده بود. او در ۳۰ ژانویه‌ی ۱۹۳۳ از جانب رییس جمهور هیندنبورگ به صدر اعظمی منسوب شد. هیندنبورگ در گذشته از فرماندهان نظامی ارشد آلمان در جنگ اول بود و پس از پایان جنگ سخت کوشیده بود تا نظام سلطنتی بماند. پس از مرگ هیندنبورگ، بساط جمهوری برچیده شد و هیتلر خود را رهبر خواند. او پیشتر با حمایت احزاب راست‌گرا و مذهبی در مجلس اعلام حالت فوق‌العاده کرده و برای سرکوب چپ آزادی‌های مدنی و سیاسی مصرح در قانون اساسی جمهوری را به حالت تعلیق درآورده بود

تمامیت‌خواهی فاشیستی

دیکتاتوری دستگاه هیتلری ۱۲ سال طول کشید: از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵. این دیکتاتوری نمونه‌ی کامل یک رژیم تمامیت‌خواه (توتالیتر) بود. آن را تمامیت‌خواه می‌خوانند، چون در تمام امور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی دخالت می‌کرد. هیچ پهنه‌ای از زندگی وجود نداشت که در آن مردم به حال خود گذاشته شوند. مخالفان دسته‌دسته به زندان و اردوگاههای کار اجباری فرستاده می‌شدند. نازی‌ها همه‌ی احزاب و سندیکاها ممنوع را کرده و کل جامعه‌ی مدنی را با خشونت و تحمیق به تصرف خود درآوردند

یهودستیزی

هیتلر سیاستی را که در کتاب "نبرد من" خود در قبال یهودیان طرح کرده بود، بلافاصله پس از قدرت‌گیری به اجرا گذاشت. او و پیروانش فقط به برقراری تبعیض در حق آنان راضی نبودند و چیزی کمتر از نابودی آنان را نمی‌خواستند. سیاست نابودسازی در حد اعلام برنامه، پس از قدرت‌گیری به هولوکاست، یعنی یهودکشی از جمله کشتن یهودیان در اتاقهای گاز و در کوره‌های آدمسوزی رسید. ایدئولوژی نازی‌ها از یهودی‌ستیزی سنتی، که در میان مسیحیان ریشه‌دار بود و بارها به غارت و کشتار و برقراری تبعیض راه برده بود، بهره گرفته، آن را با رادیکالیسم مدرن سیاسی درآمیخته بود. از یهودی‌ستیزی دینی، یهودی ستیزی نژادی ساخته شده بود و از مبارزه با یهودیت مبارزه با چپ، مبارزه با لیبرالیسم، و مبارزه با هر فرهنگ و سبک زندگی متفاوتی فهمیده می‌شد.

واقعیت انکارناپذیر کشتار یهودیان

آزار و کشتار یهودیان سیاست اعلام‌شده‌ی نازی‌ها بود. رهبران نازی به آنچه در این زمینه می‌کردند، آشکارا فخر می‌فروختند. نمی‌شد در آلمان آن هنگام زندگی کرد و از فجایعی که می‌گذشت، به نحوی ‌خبر نداشت.به دلیل شاهدهای فراوان که هنوز هم عده‌ای از آنان زنده‌اند، به دلیل اسناد و مدارک فروانی که از یهودآزاری به جا مانده، به دلیل سخنان خود سران رژیم هیتلری و اعترافات بسیاری از کارگزاران سیاست یهودآزاری و یهودکشی، انکار آنچه بر یهودیان در دوره‌ی سلطه‌ی نازی‌ها گذشته، انکار یک واقعیت مسلم است. انکار در سطح رهبران سیاسی و مبلغان حرفه‌ای معمولا از سر بی‌خبری صورت نمی‌گیرد و ای بسا انگیزه‌ی آن داشتن قرابت فکری با نازیسم و مخالفت با ایده‌هایی چون آزادی و برابری حقوقی همه‌ی انسانهاست.

سرکوب دگراندیشان

نازیسم هیچ شکلی از دگراندیشی و دگرباشی را تحمل نمی‌کرد. کمونیستها و سوسیال‌دموکراتها، فعالان سندیکایی، صلح‌طلبان و گروههای مذهبی مخالف خشونت خاصه در کلیسای کاتولیک با سرکوب شدید نازی‌ها مواجه شدند. بسیاری از فعالان سیاسی و نویسندگان و دانشمندان و هنرمندان تن به تبعید دادند و آلمان را ترک کردند. عده‌‌ی کثیری از نویسندگان و هنرمندانی که در کشور مانده بودند، از هر فعالیتی منع شدند یا خود انزوا را به حضور در فضای فاشیسم‌زده ترجیح دادند. رژیم کار خود را با مراسم کتاب‌سوزان آغاز کرد. کتاب‌سوزی مقدمه‌ی آدم‌سوزی بود.

تدارک جنگ

رژیم نازی پس از این که دستگاه دولتی را زیر کنترل خود درآورد و از فرمانبرداری ارتش مطمئن شد، به تدارک جنگ آغازید. هدف نازی‌ها افزون بر جبران شکست جنگ جهانی اول، گشودن "فضای حیاتی" در شرق بود. "فضای حیاتی" مفهومی ایدئولوژیکی بود که نیاز به کشورگشایی را از طریق برتری آلمانی‌ها بر دیگر مردمان و لزوم سروری آنان توضیح می‌داد. کشتار یهودیان و سرکوب و خوارداشت لهستانی‌ها و روسها در پیوند با پنداشت ایدئولوژیک "فضای حیاتی" بود. تلاش تسلیحاتی برای تدارک جنگ از ۱۹۳۴ آغاز شد. صنایع سفارشهای کلان بی‌سابقه‌ای دریافت کردند. سرمایه‌داران بزرگ رژیم را با منافع خویش سازگار دیدند.

شروع جهان‌خواری فاشیستی

جهان در آغاز خطر هیتلر را دست کم گرفت. هیتلر توانست تقریبا بی‌دردسر به تقویت نیروهای نظامی کشور دست زند و همزمان به تجاوز به خاک دیگران بپردازد. پیش از آن که با حمله‌ی آلمان به لهستان واکنش جنگی انگلیس و فرانسه برانگیخته شود، هیتلر چکای را تصرف کرده بود. قبل از آن اتریش ضمیمه‌ی رایش شده بود و این امر ناسیونالیسم در آلمان و اتریش را به اوج خود رسانده بود.

جنگ جهانی دوم

با حمله‌ی آلمان نازی به لهستان در تاریخ یکم سپتامبر ۱۹۳۹ جنگ جهانی دوم آغاز شد، جنگی مهیب‌تر از جنگ پیشین، جنگی که بخشهای بزرگی از جهان را به آتش کشید و ۵۵ میلیون کشته به جا گذاشت. در این جنگ فاشیسم ایتالیا و میلیتاریسم ژاپن متحدان اصلی نازیسم آلمان بودند. آغاز جنگ با پیروزیهای پیاپی آلمان همراه بود. بخشهای بزرگی از اروپا به تصرف آلمان درآمد. شکست در استالینگراد در آغاز ۱۹۴۳ ورق را برگرداند. شکست در جبهه‌ی روسیه، ورود ایالات متحده به جنگ علیه دول محور به سرکردگی آلمان، و بروز مشکل تأمین منابع انسانی و مادی جنگ، آلمان را از حالت پیروز درآورد.دوران شکستهای پیاپی فرارسید.نازیها در برابر شکست شرورتر شدند، سیاست "جنگ تام" را پیش گرفتند و هست و نیست کشور را در خدمت جنگ قرار دادند. بسیاری از شهرهای آلمان بر اثر بمباران یکسر ویران شدند. هیتلر اما سرسختانه مقاومت می‌کرد. ۳۰ آوریل ۱۹۴۵: برلین که به تصرف قوای روس درآمد و سقوط رژیم حتمیت خود را نشان داد، هیتلر دست به خودکشی زد. عمر رژیمی که به نحو بی‌سابقه‌ای سبعیتی دور از تمدن را با آخرین دستاوردهای تکنیکی تمدن درآمیخته بود، به پایان رسید. آلمان در تاریخ ۹ مه ۱۹۴۵ رسماً بی‌قید و شرط تسلیم شد

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1387ساعت 11:10  توسط فرزاد ياوري  | 

آلمان معاصر

اشغال و تقسیم

۱۹۴۵ تا ۱۹۴۹ دوره‌ی اشغال آلمان بود. اتحاد شوروی، ایالات متحده‌ی آمریکا، بریتانیا و فرانسه، که طبق قرارداد پوتسدام کشور را به چهار منطقه‌ی زیر فرمان خود تقسیم کردند، ابتدا بر آن بودند که پس از نازی‌زدایی و غیرنظامی کردن کشور، آن را دارای یک حاکمیت یکپارچه‌ی دموکراتیک کنند. اما بر سر این که نازی‌زدایی به چه معناست و منظور از دموکراسی جمهوری خلق است یا جمهوری پارلمانی، اختلاف نظر وجود داشت. جهان پس از جنگ عرصه‌ی رقابت دو قطب آمریکا و شوروی بود و طبعا این صف‌بندی در درجه‌ی اول بازتابش را در آلمان می‌یافت. نتیجه‌ی رقابتها آن شد که سرانجام در سرزمین آلمان دو دولت آلمانی شکل گرفت. دولت شکل گرفته در شرق که اتکایش به شوروی بود، بر خود "جمهوری دموکراتیک آلمان" نام نهاد و دولت غربی، که به "غرب" متکی بود،"جمهوری فدرال آلمان". دو منطقه که از ۱۹۴۹ به بعد به صورت دو کشور درآمدند، مسیرهای رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مختلفی را پیمودند.در شرق مدل سوسیالیسم روسی پیاده شد، غرب اقتصاد خود را با "بازار آزاد" توصیف می‌کرد و بر آن قید "اجتماعی" نیز می‌افزود، تا آن را از یک سرمایه‌داری بی‌توجه به نابرابری‌های اجتماعی متمایز کند.

دو آلمان

"جمهوری فدرال آلمان" در تاریخ ۲۳ مه ۱۹۴۹ در منطقه‌های زیر مدیریت ایالات متحده‌ی آمریکا، بریتانیای کبیر و فرانسه تأسیس شد. روز تأسیس آن آغاز رسمیت اعتبار قانون اساسی آن است که ابتدا به دلیل تجزیه‌ی کشور یک سرشت‌نامه‌ی سیاسی موقت تلقی می‌شد. جمهوری فدرال مرکز خود را شهر کوچک بُن قرار داد.

دیوار برلین

شکاف میان دو کشور به جایی رسید که آلمان شرقی در سال ۱۹۶۱در مرزهایش با برلین غربی دیوار کشید، دیواری که نزدیکترین مصداق مفهوم رایج دیوار یا پرده‌ی آهنین بود. یک هدف آلمان شرقی از کشیدن دیوار به دور برلین و کنترل شدید مرزهایش در نقاط دیگر ممانعت از خروج شهروندانش بود.

آلمان شرقی

آلمان شرقی، که نظام سیاسی آن زیر کنترل حزب متحده‌ی سوسیالیست (SED) قرار داشت، به بلوک شرق به رهبری شوروی پیوست. آلمان غربی سیاست پیوند قوی با غرب را پیش گرفت. به پیمان ناتو ملحق شد و در فرآیندی که منجر به تشکیل اتحادیه‌ی اروپا شد، نقش فعالی ایفا کرد. اقتصاد آن به سرعت شکوفا شد.

جنبش دانشجویی

آلمان غربی درگیری جدی فکری با تاریخ و بویژه‌ گذشته‌ی نازیستی خود را تازه در دهه‌ی ۱۹۶۰ آغاز کرد. اواخر این دهه سالهای قیام نسل جوان علیه نسلهای پیشین بود. جنبش دانشجویی‌ای که اوج آن سال ۱۹۶۸ بود، فضای سیاسی و فرهنگی کشور را دگرگون کرد. همبسته با این جنبش، جنبش زنان، جنبش صلح و جنبش حفظ محیط زیست رشد کرد. بسیاری ذهنها پذیرای اندیشه‌ی انتقادی شدند. این اندیشه چیرگی مکانیکی و اداری بر گذشته را کم‌تأثیر و در عرصه‌ی فرهنگ و منش و روحیه نادرخور و حتا بی‌تأثیرمی‌دانست و خواهان درگیری فکری همه‌جانبه‌ با آن بود. دموکراسی آلمانی در جریان جنبش شهروندی‌ای که با جنبش دانشجویی آغاز شد، ریشه‌‌ی استواری یافت.

جنبش سبزها

نیروی قدرتمند پارلمانتاریسم بن ابتدا حزبهای محافظه‌کار متحد دموکرات مسیحی و سوسیال‌مسیحی (از ایالت بایرن/باوراریا) بودند. با تغییر روحیه و فرهنگ سیاسی امکان قدرتیابی حزب سوسیال‌دموکرات در ائتلاف با حزب لیبرال (دموکراتهای آزاد) فراهم گشت. نیروی جوانی که در دهه‌ی ۱۹۷۰  از مبارزه‌ی خارج از پارلمان به مبارزه‌ی پارلمانی پیوست، حزب سبزها بود که در برنامه‌ی خود اولویت را به حفظ محیط زیست و صلح می‌داد.ورود سبزها به صحنه‌ی پارلمان، مبارزه‌ی سیاسی در نهادهای مرکزی را از صورت خشک و رسمی سنتی آن درآورد. زنان و جوانان تأثیرگذاری بیشتری بر فضای سیاسی یافتند.

وحدت مجدد

سرنوشت آلمان شرقی را تحولات موسوم به پرسترویکا در شوروی، که نخست مقصد اعلام شده‌ی آن نوسازی "سوسیالیسم عملا موجود" بود، رقم زد. تظاهرات توده‌ای و به هم خوردن آن نظم جهانی‌ای که بتواند تداوم  حیات حکومت "حزب متحد سوسیالیستی" بر آلمان شرقی را تضمین کند، سرانجا م منجر به آن شد که جمهوری دموکراتیک آلمان مرزهای خود را به روی جمهوری آلمان فدرال بگشاید. وحدت دو آلمان از آرزو به صورت واقعیتی که بایستی تشریفات خویش را طی کند، درآمد.پس از اولین انتخابات آزاد در آلمان شرقی در تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۹۰ مذاکرات دو کشور آلمانی برای وحدت آغاز شد. این مذاکرات با همراهی متفقین جنگ جهانی دوم صورت گرفت و از این رو به مذاکرات "دو بعلاوه‌ی چهار" شهرت یافت.تأسیس جمهوری دموکراتیک آلمان ۴ ماه بعد صورت گرفت. بخش شرقی برلین که زیر کنترل شوروی بود، به‌عنوانِ پایتخت این کشور برگزیده شد.

دموکراسی برلینی

جمهوری دموکراتیک آلمان در تاریخ ۳ اکتبر ۱۹۹۰ منحل شده و رسما به جمهوری دموکراتیک آلمان پیوست. آلمان استقلال کامل خود را بازیافت. نیروهای متفقین خاک کشور را ترک کردند. نیرویی که از متفقین غربی به جا ماند، زیر پوشش فرماندهی ناتو قرار گرفت. با استقلال کامل آلمان جنگ جهانی دوم پایان دیگری یافت.پس از وحدت دو آلمان، مجددا برلین پایتخت کشور شد. دموکراسی آلمانی وارد مرحله‌ی برلینی خود گردید. در این مرحله با کشوری مواجه هستیم که دیگر کمتر زیر فشار میراث گذشته قرار دارد، نسلی در آن کارگردان است که در جنگ شرکت نداشته، شادمانی و سربلندی خود را از این که کشور به دموکراسی پایداری دست یافته اعلام می‌کند و برای آلمان مسئولیت بیشتری در صحنه‌های جهانی خواستار است

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1387ساعت 11:1  توسط فرزاد ياوري  | 

آلمان از نخستین ساکنان تا جنگ جهانی اول

نخستین ساکنان

سکونت دایم انسان در سرزمینی که آلمان خوانده می‌شود تاریخی دست کم ۵۰۰ هزار ساله دارد. نئاندرتال‌ها نخستین ساکنان نام‌آور آلمان هستند. این که نوعی از انسان اندیشمند (Homo sapiens) را چنین نامیده‌اند، به یافته‌های دیرین‌شناختی در نئاندرتال یعنی دره نئاندر در نزدیکی‌های دوسلدورف برمی‌گردد

رمی‌ها در سرزمین آلمان

از گروههای انسانی ساکن در سرزمین آلمان نخست به صورت مکتوب در نوشته‌های یونانی و رُمی نام برده شده است. رُمی‌ها به مدت پنج قرن تا نیمه قرن پنجم میلادی بر آلمان تسلط داشته‌اند. شهرهایی چون کلن، تریر، ماینتس و آوگسبورگ در آغاز مقر نظامی رُمی‌ها بوده اند

دویچ‌لند

سرزمین آلمان در سده‌های میانه شاهد هجوم و جابجایی اقوام است. سرنوشت‌ساز برای آن تسلط فرانکها بر اروپای میانه و غربی بوده است. کارل کبیر یا شارلمانی چهره‌ی مشهور آنان است که در سال ۸۰۰ امر کرد که پاپ در رم تاج قیصری بر سر وی نهد. وحدت امپراطوری او به دلیل ستیز در میان خاندانش دیری نپایید. آنچه بعدا آلمان نام گرفت در فرانک شرقی تولد یافت که یکی از سه قسمت امپراطوری تقسیم شده‌ی کارل کبیر به سال ۸۴۳  بود.این بخش در میان اعقاب کارل کبیر نصیب لودویگ شد که لودویگ شاهِ آلمانی (König Ludwig Germanicus) خوانده می‌شود. در این بخش به تدریج گرد زبانی که با آن سخن می‌گفتند و "دویچ" خوانده می‌شد، احساسی از همبستگی پدید آمد. سرزمین مردم دویچ‌زبان دویچلند، نام گرفت. برخی همسایگان غربی‌ دویچ‌لند را با یک طایفه‌ی دویچ‌زبانی که با آن برخورد داشتند، می‌شناختند. این طایفه آلِمان‌ها (Alemannen) بودند که در قرون وسطا در منطقه‌ای که شوابن خوانده می‌شود، سکونت داشتند. چنین شد که فرانسویان دویچ‌لند را آلمان و زبانشان را آلمانی خواندند. ایرانیان نیز که با اروپا عمدتا از طریق فرانسه آشنا شدند، به پیروی از آنان دویچ‌لند را آلمان ‌نامیدند.

رایش مقدس رمی

سرزمین آلمان ابتدا زیر سیطره‌ی "رایش مقدس رمی" بود. در قرن پانزدهم قید "ملت آلمان" نیز به این عنوان اضافه شد. فرمانروایان این رایش (دولت فخیمه / امپراتوری)، که قیصر (به آلمانی: Kaiser) نامیده می‌شدند، بارها ‌کوشیدند بر اقتدار و نفوذ کلام خود بیفزایند. رایش اما هیچگاه یکپارچه نشد و امیران محلی قدرت خودمختار ماندند. پس از جنبش اصلاح دینی، که در کلیسای یکپارچه‌ی مسیحیت رمی شکاف ایجاد کرد، و جنگهایی که پی‌آمد آن بودند، قدرت قیصر باز صوری‌تر شد

استبداد مطلق

در قرنهای ۱۷ و ۱۸ در آلمان نیز به شیوه‌ی فرانسه حکومتگری به قدرت مطلقه (Absolutismus) تمایل داشت. این گرایش اما نه در قدرت مرکزی، بلکه در سطح ولایات و امیرنشین‌های شهری کارساز شد. دستاورد این جریان بوروکراسی متمرکز دولتی در ولایات و شهرها بود. جنبش اصلاح دینی‌ای که لوتر پرچمدارش بود نواحی‌‌ای از آلمان را، عمدتا در بخش شرقی، به کلیسای جدید که پروتستان نام گرفت، گرواند

روحیه‌ی پروتستانی

پروتستانتیسم با خود روحیاتی به همراه آورد که بر فرهنگ آلمانی سخت تأثیر گذاشت سخت‌کوشی و ساده‌گرایی و انضباط و روحیه‌ی تبعیت از مقررات دولتی و نیز باز بودن برای انسان‌گرایی عصر جدید و روشنگری و انتقاد از نظمهای کهن عقیدتی و اجتماعی. تأثیرات متناقض بودند. در جایی تعصب ایجاد کردند، در جایی و به اعتباری آزادمنشی

کنگره‌ی وین

"دولت فخیمه‌ی رمی ملت آلمان" با حمله‌ی ناپلئون فروپاشید. حمله‌ی ناپلئون فقط یک حمله‌ی نظامی نبود. ایده‌های انقلاب کبیر فرانسه نیز در اروپای مرکزی گسترش یافتند. نظم کهن از هم گسست. کنگره‌ی وین (۱۸ سپتامبر ۱۸۱۴ تا ۹ ژوین ۱۸۱۵)، که بر آن بود اروپای پس از غلبه بر ناپلئون را بنیاد گذارد، در جهت احیای نظم کهن کوشید. از ۳۸ دولت ریز و درشت آلمانی اتحادیه‌ای به سرپرستی اتریش تشکیل شد. در این اتحادیه، که مجلس آن به نام بوندستاگ (Bundestag مجمع اتحادیه) در فرانکفورت تشکیل می‌شد و در آن امیران روابط خود را تنظیم می‌کردند، استانهای شرقی پروس و نیز شلسویگ که در اتحاد با دانمارک قرار داشت، شرکت نداشتند.

مارس ۱۸۴۸

دوره‌ی پس از کنگره‌ی وین دوره‌ی سرکوب و اختناق بود. به مقطع پسین آن، دوره‌ی پیش از مارس (Vormärz) می‌گویند. مارس در این اصطلاح اشاره به انقلابی دارد که در مارس ۱۸۴۸ درگرفت و واکنش تندی به ارتجاع و اختناق پیش از مارس بود. خواست انقلاب ۱۸۴۸ آزادی و وحدت  ملی بود. فردریش ویلهلم چهارم، پادشاه پروس، زیر فشار خیزش عمومی به این خواست تن داد که نمایندگان مردم در مجلسی گرد آیند و در مورد سرنوشت آلمان به مشاوره پردازند. مجلس در کلیسای پاول فرانکفورت (کنار ماین) تشکیل شد. نمایندگان رژیم سیاسی مطلوبشان را سلطنت مشروطه اعلام کردند. شاه پروس این خواست را رد کرد. خیزشها سرکوب شدند و انقلاب به پایان رسید. انقلاب ۱۸۴۸/۴۹ به هدفهای خود دست نیافت.

برآمد پروس

بلافاصله پس از انقلاب رقابت و ستیز در میان حکومتهای آلمانی بویژه میان اتریش و پروس بالا گرفت. پروس از جنگ آلمانی ۱۸۶۶ پیروز بیرون آمد. اتحادیه‌ی آلمان فروپاشید و پروس بر شمال آلمان نیز سلطه یافت. از تعداد حکومتهای خودمختار آلمانی کاسته شد. پروس چنان قدرت یافت که پس از جنگ با فرانسه در سالهای ۱۸۷۰/۷۱ که آن را به نفع خود تمام کرد، توانست با سیاستگزاری صدراعظم بیسمارک اتریش را کنار گذاشته، دیگر حکومتهای خودمختار آلمانی را از میان برداشته و آلمان قیصری را با رهبری پروس بنیاد گذارد.

آلمان قیصری

آلمان قیصری به لحاظ نظامی و اقتصادی نیرومند بود. چون در ردیف قدرتهای بزرگ جهانی بود،مایل بود در تقسیم استعماری جهان سهم بزرگی را نصیب خود کند. ایدئولوژی آن ناسیونالیسمی بود که برخلاف بینش رایج در انقلاب ۱۸۴۸/۴۹ هیچ همخوانی‌ای با دموکراتیسم نداشت و به نظامی‌گری متمایل بود. گسست میان ناسیونالیسم و آزادیخواهی و در عوض پیوند میان آن با نظامی‌گری عواقب وخیمی به بار آورد. یک مشخصه‌ی حکومت دوره‌ی حکومت قیصری، که با بیسمارک شروع شد، انجام اصلاحات دولتی در امور اجتماعی بود تا جنبشهای اجتماعی نتوانند پا گیرند. فقط با سانسور و زندان به جنگ سوسیال‌دموکراتها نمی‌رفتند: بیمه‌های اجتماعی مشهور آلمانی حربه‌ی مهمی برای کاستن از نفوذ چپ بودند.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم بهمن 1387ساعت 9:37  توسط فرزاد ياوري  |